Umenie myslenia

Pondelok 18:00 - 19:00
Cvičenie myslenia R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch
- Knezovičová (TU, básne TU)

Cvičenie myslenia

Cez sebavýchovu umením rozvíjame naše zmysly, ktoré otvárajú brány našej duše.
Aby sme sa však ako človek mohli stať vedomým pracovníkom na sebe,  potrebujeme v ďaľšom kroku pristúpiť k cvičeniu myslenia. Pre umelcov je prvým najbližším pomocníkom kniha Rudolfa Steinera
“ Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?“
          Výsledky duchovného bádania toho, kto tou cestou prešiel, prinášajú možnosť nepredpojatým absolvovať duchovné poznávanie v sebe, pozorovateľom overiť výsledky v praxi a životne skúseným vyjasniť predstavy.
Na základe prehľadného textu se naučíme systematicky myšlienkovo pracovať pomocou štyroch krokov:
1. Pomalé  a dôsledné čítanie textu po očíslovaní odstavcov. Osvojenie si napísaného alebo vysloveného. Zapísanie si obsahu odstavca do vlastného zošita a jeho prečítanie alebo čo najvernejšie prerozprávanie napísaného. Súvislosti, ktoré zostanú nezrozumiteľné alebo ktoré vyvolávajú ďaľšie otázky si poznamenáme písomne a naučíme sa s otázkami žiť bez odpovedí dlhšiu dobu.
 2. Sledujeme súvislosť myšlienkového pochodu od prvého k poslednému odstavcu.
Ako sa radí myšlienka k myšlienke ? Kde se myšlienkový pochod akoby prerušuje, aby sa na neho opäť naviazalo na inom mieste? Kde se objavujú náhle nové myšlienky – spočiatku zdanlivo možno nesúvislé – vedľa nejakej hlavnej a druhej myšlienky? Dá sa vnímať „červená niť“? Sformulujeme si a zapíšeme si jednou vetou myšlienku odstavca. Som schopný sám zopakovat Steinerov sled myšlienok ?
3. Zatiaľ čo sa prvý a druhý krok zaoberajú obsahom a myšlienkovou formou, v ktorej je obsah prezentovaný, v treťom kroku sa pokúsime objasniť si celkovú kompozíciu textu: Ako sa k sebe chovajú začiatok a koniec? Ukazujú sa v priebehu textu nejaké významné body alebo všetko vrcholí do jedného bodu? Rozvíja sa myšlienka z myšlienky skôr plasticky a dôsledne alebo prevláda skôr inšpiratívny štýl, pri ktorom jedna myšlienka len voľne naväzuje na druhú, objasňujú sa navzájom alebo si odporujú? Pri tomto kroku sa jedná o prehlbujúce uchopenie umeleckého spôsobu akým je kapitola vnútorne vystavaná. Tým, že text teraz necháme na seba pôsobiť ako umelecké dielo, ako kompozíciu, otvárajú sa nám ďaľšie skryté aspekty obsahu a myšlienok.
Dokážem umelecky stvárniť kapitolu ?
4.
Posledný stupeň myšlienkového uchopenia a chápania je pokus preniknúť k podstate toho, čo bolo povedané. Duchovná veda Rudolfa Steinera spočíva na jasnovidných zážitkoch získaných nadzmyslovým vnímaním, ktoré následne bolo nutné preniesť do jasných myšlienok a pojmov.
Rudolf  Steiner musel nájsť  takú reč, aby bola zrozumiteľná a pochopiteľná pre bežné rozumové schopnosti človeka súčasnej doby. Chceme teraz túto cestu ísť opačným smerom: od písaného textu k myšlienkovému pôsobeniu, odtiaľ k umeleckému zjaveniu a nakoniec k podstate pochopeného a vysloveného.
     Knihu si budete môcť zakúpiť priamo na mieste za 8 €.
http://www.vydavatelstvo-futurum.sk/Vydavatelstvo_Futurum/f_u_t_u_r_u_m.html.

Básne

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k tretiemu vydaniu, 2. odstavec.

SVADBA
Pokojne  nechám
nech pôsobí
zdraví cit
nehnaný mienkou sem a tam.
Pokojne nechám
nech pôsobí
poznanie
k svadbe citu a umu
k zdravému súdu
človeka, ktorý nahliadne.
z obrazu:
Ak srdce tancuje, tak sa um raduje.
Ak srdce súdi, tak sa um nudí.
Ak rozum cíti i srdce mu rozumie.   

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k tretiemu vydaniu, 2. odstavec.

OPRATY

To čo ku mne zhora prúdi,
nie vždy sa tak hlave ľúbi.
No ak nepredpojato dovolím
pôsobenie,
nájde to u mňa v zdravom cite,
pravdivé vyjadrenie.                          

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k tretiemu vydaniu, 3. odstavec.

CESTA K POZNANIU

Možnosti  ľudí pre nové poznanie
sú obmedzené.
Človek na ceste k nemu zdravú stravu
potrebuje.
Pravá pravda poznania sa ti ukáže,
ak jednu vec cez inú sprostredkuješ.
Opakované prežívanie ti odhalí,
že sú veci, ktoré ti predtým unikali.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k piatemu vydaniu, 1. odstavec.

TENKÝ ĽAD

Počúvam, spracúvam,
spájam si, skladám,
jedno na zreteli stále mám:
že fyzické tak odlišné od duševného je...
Usilujem sa o správne pochopenie,
aby nevzniklo nejaké nedorozumenie.

z obrazu:

HÁDANKA

Veľké uši,  veľké oči,
otvorené srdce.
Čo je to?
...to ja sa usilujem byť bdelá
a pochopiť tak odkazy z tohto diela.

OBSAH

Prichádza obsah,
už je na dosah.
Čítam spis,
obraciam list.
Do hĺbky sa ponáram
a pojmy hľadám,
s dušou sa prepájam,
poznávam,
bádam.
Bdelo s  radosťou vidím
a uchopím,
skrze bdelú vôľu
v živote uplatním. 

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Predslov k piatemu vydaniu, 2. odstavec.

SPRIEVODCA

Učiteľ je náš vzor,
no v duchovnom školení neviďme sa celí v ňom.
Ako sprievodcu nech ho mám a v bádaní kráčam si svojou cestou sám.

z obrazu:

SPRIEVODCA

Má môj obdiv ako žije,
stojí pevne, rozvážny je.
Skúseností má viac, rady dáva,
na mojej ceste za duchovným poznaním sprevádza ma.

Rudolf Steiner -Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch. Podmienky, 1 odstavec.

PREBUDENÉ SCHOPNOSTI

Pozoruješ kvapky dažďa,
stekajúcich oknom podľa vlastných pravidiel.
Počúvaš očami
a sleduješ ušami aj to, čo sa deje za oknom.

Neprekvapuje ťa,
že si pochopil tajné pravidlá kvapiek a  oblakov,
že počuješ mračná ticho šepkať v hudbe vetra.

Rád počúvaš nekonečné rozhovory kvapiek dažďa,
lebo im konečne začínaš rozumieť....   

R. Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch. Podmienky, 3 odstavec.

HĽADANIE

Túžiš, hľadáš toho pravého,
čo k vyšším svetom cestu ukáže ti.
Raz stretneš ho, učiteľa múdreho,
on mnohé tajomstvá vyjaví ti.
Nenáhli sa, kráčaj po ceste poznania pomaly,
on s láskou ti všetko v pravý čas odhalí.

Z obrazu

Si ako žiak, čo dychtivo túži po poznaní,
v diaľke ho vidíš, učiteľ s kriedou na dlani.
Ak dušu svoju pripravíš cvičeniami,
on na tabuľu píše slová a ty,
stretneš sa s tajomstvami.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 5. odstavec.

Z obrazu
SVET
Stojím pred otvoreným nebom
a v úcte sa skláňam
pred vážnou nádherou stvorenia.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 5. odstavec.

DVERE
Za tými dverami je niekto,
koho si ctím.
Keď dvere otvorím,
teším sa,
že ho uvidím.
Keď  v detstve takúto bázeň pocítiš,
do duchovného sveta si cestu otvoríš.
Namieste je všade tam,
kde vyviera zo srdca hlbín.
Je to zárodok toho,
že sa v dospelosti žiakom tajnej vedy staneš.
Kto v detstve ľudí ctí,
v dospelosti sa k pravde a poznaniu priblíži.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 6. odstavec.

CESTA
Ak k výšinám poznania svojou hlavou preniknúť chcem,
najprv srdcom k hlbinám úcty musím.
Tak pravia zákony svetové,
ktoré existujú v živote duchovnom
ako v živote materiálnom.

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 7. odstavec.

STRATY A NÁLEZY
Vštepená úcta je základ
a energicky získaná predpoklad,
aby sebavedomý úsudok,
čo hýbe kultúrou vpred
a lepšie zachová,
duševné sily nezmaril
pre vyššie poznanie pravdy.

z obrazu:
ŽIVÁ ÚCTA
Mnohé pravdy
pália mosty,
čo kritika živí
a rozvíja.
Úcta k vyššiemu
k poznaniu cieli živému. 

R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, Podmienky, 7. odstavec.

POZDRAV
Živú knihu učesal som,
chybné slová opravil som.
Nech už ďalej pôsobí,
do tej správnej podoby.
V srdci plameň stále majte,
v duchu so mnou zostávajte.
Čiňte s láskou, pokorne,
Rudolf Steiner osobne.