Program

Hlavná téma večerných prednášok 2. ročníka 2018 SOCHÁRSTVO A PLASTIKA


Proseminár 29.6. - 1.7.

BIOGRAFICKÁ PRÁCA Barbora Filípková ČR program TU

Co je lidský život? Jakou roli hraje osud? Jaký má smysl to, co mě v životě potkává? Proč se tohle muselo stát zrovna mně?...... To jsou otázky, které zaměstnávají rostoucí počet lidí a kterými se zabývá i biografická práce.
Biografická práce je způsob porozumění lidskému vývoji, díky kterému rozeznáváme archetypální zákonitosti vývoje lidského života. Mezi ně patří specifické vývojové fáze a rytmy, které nás provázejí celým životem, nejen dětstvím a dospíváním. Každá nová fáze před nás staví nové úkoly, ale i nové možnosti rozvoje našich schopností. Zároveň ale fáze společně tvoří tvar, gestalt, kde se k sobě jednotlivé fáze vzájemně vztahují, jedna se v druhé zrcadlí. Tak můžeme například najít přímou souvztažnost mezi tím, co se odehrávalo v našem životě v 9/10 roce života a tím, co se dělo kolem roku 33 našeho života.
Biografická práce pomáhá integrovat nestrávené události a zážitky, přičemž neztrácí ze zřetele celistvost našich životů, ale i celistvost našeho lidství. Naše životy jsou jako bohatá tapiserie, do které se splétají a vetkávají nitky nejrůznějších vlivů. Tak v rámci biografické práce odhalujeme dynamický vztah mezi minulostí, současností a budoucností. Poznáváme tenze vztahů mezi mnou a světem, mnou a širším sociálním kruhem kolem mne, mezi tím, co je individuální, týkající se mé jedinečnosti, a co naopak archetypální, týkající se lidství jako takového.
Uvědomování si hlubších souvislostí našeho života, ale i našeho lidství, zahrnujících celého člověka od fyzického aspektu až po duchovní aspekt, může vést k osobnímu ozdravení, proměně a potažmo pak k sociální obnově. Biografická práce je hojivá díky tomu, že pomáhá vnímat život v širších souvislostech jasnějším a vědomějším způsobem.
V práci s biografií je každý povzbuzován a podporován, aby si nalezl svá vlastní řešení, svou vlastní tvořivou cestu. Uvážením fyzických, psychologických, sociálních a duchovních rozměrů reality a nacházením souvislosti mezi minulostí, přítomností a budoucností, můžeme číst jazyk své biografie. Můžeme objevit zásadní životní témata a úkoly a najít novou sílu a smysl života do budoucnosti. Dostáváme se tím na cestu sebepoznání, která přináší možnost cvičit si nové schopnosti vnímání potřebné pro budoucí vývoj lidstva.

 

Otvorené umelecké skupiny v roku 2018

Počas 7 rokov môžete zažiť charakter, účinky a zmysel umení.
Odporúčame absolvovať jednotlivé umenia v rámci 7 rokov v poradí ako si zvolíte. V priebehu ročníka však nie je vhodné meniť umeleckú skupinu, pretože poznávací proces, ktorý sa počas týždňa vyvíja a prehlbuje, by sa vám stratil.

SOCHÁRSTVO A PLASTIKA 2018, 2020 Oldřich Hozman ČR program TU

Na konferenci budeme modelovat, budeme plasticky a sochařsky pracovat s hlínou, se dřevem a vyzkoušíme si i tesání do kamene.
Vůle a konání člověka je dnes proniknuta především myšlením. Proto se v úvodní přednášce podíváme na souvislosti vývoje lidského myšlení s vývojem sochařství a plastiky. Podíváme se na roli umění v dnešním světě. Řekneme si také o významu prohloubeného cítění a terapeutického působení plastické umělecké tvorby. Jedním z témat bude, jak může plastická tvorba obohatit a oživit architekturu nebo interiéry pro výchovu. Také uvidíte a v modelování modelů si vyzkoušíte, jak může plasticky utvářený terén zahrad napomoci k hlubšímu zážitku vnímaného prostředí…
V uměleckých procesech se podíváme na naše pocity vžívání se do dějů, vžívání se do pozorovaných věcí nebo vnímaných procesů. Pokusíme se v uměleckých metodách dojít k spoluprožívání esence zobrazované věci samé o sobě… Budeme se učit nořit se do vnitřních utvářejících sil, které působí v pozorovaných věcech. Tyto tzv. utvářející síly přírody si jako pojem přiblížíme a zvědomíme. Budeme si zkoušet rozvíjet prohloubené cítění, pociťování a plastické zobrazování těchto jemných utvářejících sil.
Při umělecké práci se budeme učit uvést sochařsky utvářená díla do pohybu. Ukážeme si a budeme procvičovat plastické metody ztvárňování, na kterých bude možné zažívat proměňující se náladu, podobně jako je tomu při naslouchání plynutí hudby. Při modelování si vyzkoušíme nechat plastické tvary prostoupit hudebním naladěním. Díla, která takto necháme vznikat, budou mít za cíl, aby v nich byl cítit živý navazující a plynoucí pohyb. Jedním ze základů „živého díla“ je zachycování motivů dějů tak, aby byla vidět časová proměnlivost zobrazované věci. Budeme se učit navazovat motivy jeden na druhý a také budeme mluvit o tom, jaká je role takového živého umění v architektuře.
Dalším tématem sochařské práce na této konferenci bude například schopnost učit se rozpoznat a zobrazit základní gesto – esenci pozorovaného. Budeme si kultivovat schopnost tyto gesta zachytávat a plasticky načrtávat – naznačovat. Učit se tvořit tak, aby výsledné dílo zůstalo živé, aby bylo náladou a poskytovalo pozorovateli možnost si realitu v sobě živě dokreslit…
Stavba programu workshopů i večerních přednášek bude vycházet z následujících otázek: Jaký význam má sochařsky utvářené dílo pro současného člověka? Jak působí plastická tvorba na pozorovatele? Jaký vliv mají různé metody sochařské práce na autora? Může mít plastická práce terapeutické účinky? Jaká je role sochařství a plastiky v současném utvářeném světě? Jaké místo zaujímá sochařství a plastika v architektuře a v tvorbě našeho okolí? Pro praktické použití v designu užitkových předmětů si ukážeme základy řezbářského uměleckého řemesla. Při práci se sochařskou hlínou se také seznámíme s tím, co jsou to tak zvané dvojitě přetočené plochy. Prakticky si ukážeme, jak tyto živé tvary použít konkrétně v sochařství nebo v navrhování interiérů a nábytku.
Postupně představím antroposofický pohled na čtyři bytostné články člověka. Podíváme se na jejich souvislost s plastikou a sochařstvím. Ve večerních přednáškách se budu věnovat hlubším souvislostem mezi člověkem, jeho dnešním myšlením, vůli, cítěním a plastikou. Součástí konference bude také téma role plastiky při výchově dětí a mládeže a při utváření prostředí pro děti a dospívající.
( min. 10 a max. 15 osôb, poradie prihlásených bude vytvárané podľa dátumu prijatia prihlášky )

HUDBA Jitka Koželuhová ČR program TU

„V umění osvobozuje člověk ducha vetkaného do přírodního dění,
v hudebním umění ducha spojeného s vlastím bytím.“
(volně podle Rudolfa Steinera Jitka Koželuhová)

V hudebním semináři se budeme tomuto tajemství přibližovat pomocí prohloubeného vnímání hudebních intervalů jakožto utvářejících sil, jejichž rozlišné kvality žily též v různých dějinných údobích jako základní fermenty duševních nálad lidstva, obtiskujíce se též v hudebním tvoření a vnímání světa.
Budeme svědky toho, jak se organicky vyvíjel náš vnitřní život a jak se v tvorbě hudebních skladatelů – často prorocky – metamorfovaly projevy myšlení, cítění a chtění.
Jako v každé práci s dějinnými proudy budeme vytušovat budoucí směr toho „odkud jsme přišli a kam kráčíme.“
Budeme vnímat, zpívat, naslouchat hudebním dílům, vciťovat se do vybraných  momentů minulosti i přítomnosti.
Stupeň hudebního vzdělání nebude v naší práci rozhodující, sběhlost v orientaci s notovým materiálem není podmínkou, ale bude vítána.
( min. 10 osôb, poradie  prihlásených bude vytvárané podľa dátumu prijatia prihlášky )                                                                                          

Plánované skupiny ďalších ročníkov konferencie

ARCHITEKTÚRA 2019 Oldřich Hozman ČR

Architektura vzniká okolo nás díky lidské vůli a potřebě stavět. Vůle člověka je dnes zabarvena především myšlením. K vůli a potřebě konat patří ale také cítění a smysl pro krásu. Jak dnešní vůli obohatit umělecky bude cílem pracovní skupiny architektura. V rámci workshopů (umělecké práce ve skupinách) budeme modelovat, malovat a kreslit. Budeme přímo ve vůli konat. Budeme umělecky pracovat, budeme se učit a procvičovat si konkrétní umělecké principy, které architekturu prohlubují a rozšiřují. Vyzkoušíme si modelování, práci s barvami (jak pracovat s výmalbou místností) a také si ukážeme základy řezbářského uměleckého řemesla. Dále se budeme zabývat tím, jak se v architektuře projevuje krása, dobro a pravda. Budeme se učit principy organické architektury. Takové architektury, která člověkem pohne, která ho zaujme. Která ho podnítí a rozpohybuje k dalším činnostem a tvořivému myšlení. Budeme se společně učit tvořit živou architekturu. Seznámíte se například s tím, co jsou to tak zvané dvojitě přetočené plochy. A prakticky si ukážeme, jak tyto živé tvary použít konkrétně v architektuře nebo v navrhování interiérů a nábytku.

Úvodní přednáška bude na téma: „Souvislost vývoje lidského myšlení s vývojem architektury“

V pěti večerních přednáškách se budu věnovat hlubším souvislostem mezi člověkem a architekturou. Opírat se budu o anthroposofickou antropologii, především o přednáškové cykly Rudolfa Steinera o architektuře (GA 286, Ga 287). A také o přednáškový cyklus Umění ve světle mysterijní moudrosti (GA 275).
( min. 10 a max. 15 osôb, poradie  prihlásených bude vytvárané podľa dátumu prijatia prihlášky )

MAĽBA 2019  Iva Švajcrová ČR
Jak a kdy se do uměleckého procesu zapojuje naše myšlení, cítění a vůle? Jaký je vztah barvy a formy? Co to znamená malovat z barvy? Jak na nás barvy působí a jak vznikají? Tyto a mnohé jiné otázky nás budou doprovázet na cestě kultivace naší duše skrze výtvarné umění.

Na naší cestě budeme hledat střed mezi dvěma polaritami, mezi tendencí zhušťovat, zpevňovat, znehybňovat a na druhé straně rozpouštět, rozšiřovat, rozpohybovávat. Cílem naší cesty bude jejich zdravé a přesto individuální propojení, oživené myšlení a usměrněný čin. Poohlédneme se za vývojem vnímání barev v historii, neopomineme barevnou perspektivu, zamyslíme se nad tím, kdy je kompozice obrazu harmonická a vyvážená, jak pracovat se světlem a tmou, ale především budeme společně malovat a v pomalém procesu malování akvarelovými barvami laskat a sytit naši duši.

Když opouštíme svět tří dimenzí a vstupujeme do druhé dimenze, přecházíme k vědomí srdce. Malba je viditelná řeč naší duše k duším ostatních. Taje světla, tmy, barev i tvarů uchopují člověka hlouběji, než se nám může zdát ... jsou dechem živoucí duše a podněcují síly našeho srdce. 

Jste srdečně zváni na společné putování!
( min. 10 a max. 15 osôb, poradie  prihlásených bude vytvárané podľa dátumu prijatia prihlášky )

UMELECKÉ STVÁRŇOVANIE REČI 2020  Michal Klučka SR

V seminári Umeleckého stvárňovania reči začneme pestovať citlivosť vnímania pre tichú a mocnú reč hláskového sveta. Pustíme sa do objavovania plastických síl v ríši spoluhlások. Hĺbku ducha a farbisté odtiene duše sa pokúsime nájsť v intenzívnom živote samohlások.

V ktorom z týchto dvoch svetov nakoniec zapustí korene rozprávka?

Odkiaľ k nám prichádza ? A aké má jej rozprávanie vlastne gesto? Obrátime sa na kvality priestoru, aby nám pomohol naznačiť odpovede na tieto otázky.

Budeme skutočne potrebovať bdelú odvahu, aby sme odhalili nemyšlienkové vrstvy v elementoch reči a gesta.
( min. 10 osôb, poradie  prihlásených bude vytvárané podľa dátumu prijatia prihlášky )

EURYTMIA 2021 Karolína Svobodová ČR

Člověk žije v prostoru a čase.
Eurytmie objevuje prostor skrze protiklady. Oblouk-přímka, dolní-horní, okruh - střed, vnitřní - vnější (dech), atd.
Pomocí eurytmie můžeme formy utvářet v prostoru, rozpohybovat je a přivést tak člověka do vztahu k prostoru a proudu času.
Díky prožívání forem na sobě vnímáme jejich účinky a jejich působení.
„Člověk, jak stojí před námi je hotová forma. Ale tato hotová forma vzešla z pohybu. Co je v pohybu nevychází z něčeho, co je v klidu; to, co je v klidu vychází původně z něčeho, co je v pohybu. Když rozvíjíme eurytmii, vracíme se k oněm prapůvodním pohybům“

Rudolf Steiner, Eurytmie jako viditelná mluva

( min. 10 osôb, poradie  prihlásených bude vytvárané podľa dátumu prijatia prihlášky )

Plánované skupiny ďalších ročníkov konferencie

Spev 2020 Ľubica Knezovičová
Sociálne umenie 2022 Dušan Knezovič
Kalendár duše a 7 sviatkov v roku 2020 Světlana Kloučková