Kalendár Gloria Dei


Pravidelné stretnutia v školskom roku 2019/20

Program TU
Prihlášky TU a TU

Gloria Dei všetky odbory 2019-2020 TU
Gloria Dei tanečný odbor 2019-2020 TU
Gloria Dei výtvarný odbor 2019-2020 TU
Gloria Dei výtvarný odbor termíny 2019-2020 TU

Miesto skúšok: Hattalova 12B, II.poschodie, Bratislava-Nové Mesto
deň termín čas skratka modul lektor cena suma bez zľavy
Pondelok        17:45 - 18:45 60 min GDMY Myslenie Knezovičová 5 € 200 €
Pondelok    19:00 - 21:30 150 min GD10 Gloria Dei 10.roč. Knezovičová 12 € 480 €
Pondelok    19:00 - 21:30 150 min GD3 Gloria Dei 3.ročník Piršelová 12 € 480 €
Pondelok  19:00 - 21:30 150 min   GDMO  Gloria Dei Moderato Sýkorová  12 € 480 €
Utorok         18:30 - 21:30 180 min BACH BACHz Knezovičová 9 € 360 €
Utorok   14:00 - 15:30 90 min SED Sedmokráska 7-10 r.    Beliančinová 12 € 480 €
Utorok   15:30 - 17:00 90 min   SKR Škriatkovia 4-6 r.    Beliančinová 12 € 480 €
Štvrtok     15:00 - 16:30     90 min ZK  Zlatý kľúčik 7-8 r.  Baníková  12 € 360 €
Štvrtok     17:30 - 19:30    120 min
GDGT     Gloria Dei Goethe  Baníková  12 € 360 €
Piatok   15:00 - 18:00  180 min 
ST   Skrytý talent 13-15 r. Baníková       20 € 400 €

• Lektori:

Mgr. Ľubica Knezovičová

lubica.knezovicova@gmail.com

0910 139 689 (SMS)

Lucia Piršelová

kikusovalucia@yahoo.com

0914 166 617

Andrea Sýkorová

adasykorova@gmail.com

0911 621 951 (SMS)

Marianna Gábová

m.svehlikova@gmail.com

0944 294 789

Martin Králik

mkraliksvk@gmail.com

0914 327 895

Jana Baníková

jananabanikova@seznam.cz

0903 164  031 (SMS)

Andrea Beliančinová

beliancinova@gmail.com

0905 934 843

 

Gloria Dei pre školský rok 2019/2020

NOVÉ - PRE DETI

TANEČNÝ ODBOR

Pohybová výchova / súbor  Škriatkovia
• pre deti vo veku  4-6 rokov
• dĺžka a frekvencia hodiny kurzu - 90 min, 1x týždenne počas školského roka
• termín - utorok 15.30 - 17.00 hod.

• náplň hodiny - získavanie návykov správneho držania tela, postoja, chôdze, základy rytmiky, intonácie, dynamiky, orientácia v priestore, budovanie hudobného sluchu vytlieskavaním zadanej intonačnej kombinácie, spev 
  
Tanečná výchova / súbor  Sedmokráska
pre deti vo veku  7-9 rokov
• dĺžka a frekvencia hodiny kurzu -  90 min, 1x týždenne počas školského roka
termín - utorok 14.00 - 15.30 hod.
• príprava jednotlivých svalových skupín k fixovaniu návyku správneho držania tela, rozvíjanie dispozícií, získavanie estetického pohybu v priestore a hudobno-pohybové cítenie v sprievode klavírnej korepetítorky. Precvičovanie rytmických cvičení v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch...

•  Ciele - spájanie naučených prvkov do krátkych choreografických celkov - u mladších detí vyjadrenie porekadiel, 4 živlov, krátkych rozprávok pohybom, slovom alebo spevom , u detí z druhej skupinky vytvorenie tanečných motívov na vyjadrenie ľudových tradícií a pranostík počas sviatkov v kolobehu roka. Obe skupiny sú hudobne vedené  pomocou inštrumentálnych nástrojov a klavírnym sprievodom korepetítorkou Luciou Piršelovou, ktorá zároveň vedie deti k rozospievaniu a nácviku skladieb. Časť literárnych celkov je spolutvorená Martinou Grochalovou.

Vstup do tanečnej sály: cvičebný úbor, plátenné prezuvky alebo cvičky, dievčatá vypnuté vlasy
do vrkoča

 • Lektor - Andrea Beliančinová
Prijímacie pohovory  do oboch súborov - 17.9.2019  v čase od 14.00 do 17.00 hod.
v priestoroch GD, o. z. na Hattalovej 12/B v Bratislave, II. poschodie
Kontakt - beliancinova@gmail.com, 0905 934 843

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarná skupina / ateliér  Zlatý kľúčik
pre deti  1. a 2. ročníka ZŠ
• 90 min 1x týždenne – 3x mesačne podľa vopred stanoveného termínovníka
• termín – štvrtok od 14:30 – 16:00 hod., začiatok od 19.9.2019
• Výtvarná príprava pre 10 - 12 detí  s možnosťou kontinuálne pokračovať budúci školský rok  
2. ročníkom
Pre najmenších výtvarníkov, primerané veku a aktuálnemu zdravotnému stavu dieťaťa. Snaha zbytočne nevyčerpávať ani nepotláčať tvorivé sily detskej fantázie, ale nechávať ich slobodne sa rozvíjať. Výtvarná tvorba inšpirovaná rozprávkovými príbehmi a oživená hrami,  vedená k prirodzenému  vytvoreniu zdravých umeleckých návykov a zručností v rôznych technikách,
s ohľadom na úctu k materiálu, k vlastnej práci a zmyslu pre poriadok.

Lektor - Jana Baníková
• Cena za kurzy v sebe zahŕňa aj pomôcky a materiál použitý v ateliéri
• Prihlášky do výtvarnej skupiny  Zlatý kľúčik: zápisy detí sa uskutočnia vo štvrtok 12.9. v čase
od 15-19 hod v priestoroch Gloria Dei na Hattalovej 12B, 2. posch. Príďte prosím aj s dieťaťom.
Pre zápis v neskoršom termíne nás kontaktujte mailom janabanikova@seznam.cz a ďalšie termíny dohodneme osobne. Počet miest je obmedzený – max 12 detí (bude však vytvorený poradovník a možnosť prísť s dieťaťom na návštevu aj do rozbehnutého ateliéru počas roka).
Kontakt:   +421 (0) 903 164  031 SMS 

 

Výtvarná skupina / ateliér  Skrytý talent
výtvarná prípravka na talentové skúšky pre žiakov 8. a 9. ročníka 
a doučovanie študentov stredných škôl
• 180 min 1x týždenne – 2x mesačne podľa vopred stanoveného termínovníka
termín – piatok 16:00 – 19:00 hod., začiatok od 27.9.2019
• Individuálna príprava na talentové skúšky, alebo iná špecifická výtvarná príprava s max. počtom
4 študentov v skupine. Klasické pedagogické vedenie, ktoré dáva nielen umelecké podnety a korektúry, ale aj trpezlivosť a možnosť dozrieť - napríklad zadaním vhodných domácich úloh.
Cieľom je umelecká samostatnosť a schopnosť vlastným úsilím uchopovať výtvarné nástroje až
k uvoľnenému, sebavedomému a pravdivému výtvarnému prejavu. Cvičenia na vnímanie línií, hry svetla a tieňa, farebnosti, kompozície, perspektívy, zachytenia pohybu, plastického utvárania, sochárstva, tvorba v plenéri, návšteva galérie , či náhľady do dejín výtvarného umenia – všetko
čo prebudí a podporí rozvoj talentu.

• Lektor - Jana Baníková
• Cena za kurzy v sebe zahŕňa aj pomôcky a materiál použitý v ateliéri
• Prihlášky na výtvarnú prípravu Skrytý talent zasielajte na adresu janabanikova@seznam.cz
Termín prijímacieho pohovoru dohodneme osobne. Počet miest je obmedzený – max 4 účastníci (bude však vytvorený poradovník, keby niekto počas roka odišiel)
Kontakt: +421 (0) 903 164  031 SMS 

 

NOVÉ - PRE DOSPELÝCH

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarná skupina / ateliér  Goethe
• Večerné vzdelávanie vo výtvarnom umení pre dospelých
(predchádzajúce výtvarné skúsenosti nie sú potrebné)
120 min 1x týždenne – 3x mesačne podľa vopred stanoveného termínovníka
termín – štvrtok 17:30 – 19:30 hod., začiatok od 19.9.2019
Štúdium metamorfózy v prírode, umení a v ľudskom živote prostredníctvom vybraných goetheanistických cvičení.  Štúdijno - tvorivá umelecká skupina pre večné deti, bádateľov
a nadšencov,  ktorí chcú hlbšie porozumieť umeleckým zákonitostiam, oživiť svoje tvorivé schopnosti, zažiť terapeutické účinky umenia, naučiť sa ich používať a byť tak sám sebe terapeutom. Chránený
čas a priestor určený tým, ktorí sa chcú neustále rozvíjať a hľadajú spoľahlivý a nevyčerpateľný zdroj vnútornej radosti a poznania pre bežný život. Goetheanistickým výtvarným cvičeniam sa pod odborným vedením môže venovať každý, ako začiatočník tak aj skúsený umelec.

Lektor - Jana Baníková
• Cena za kurzy v sebe zahŕňa aj pomôcky a materiál použitý v ateliéri
• Prihlášky do umeleckej skupiny  Goethe zasielajte na adresu janabanikova@seznam.cz
Kontakt: +421 (0) 903 164  031 SMS 

 

HUDOBNÝ ODBOR

Spevácky zbor  Moderato
pre začiatočníkov a mierne pokročilých
dĺžka a frekvencia hodiny kurzu - 150 min, 1x týždenne počas školského roka
termín - pondelok, 19.00 - 21.30 hod.
hlasová výchova a rozvíjanie spoločného znenia
pomocou cvičení inšpirovaných metódou pani Werbeck
naštudovávanie zborového repertoáru rôznych hudobných období, od renesancie po súčasnosť
rozšírenie repertoáru Gloria Dei o svetskú hudbu, so zameraním sa na tradičnú ľudovú tvorbu
slovanských národov, ale aj iných kultúr v rytme roka
Lektor - Andrea Sýkorová
Prihlášku nájdete na stránke www.gloriadei.art  v časti Cenník, posielajte mailom
Kontakt - adasykorova@gmail.com, tel. 0911 621 951

 

POKRAČUJEME

Spevácky zbor  Gloria Dei  3. ročník
hlasová výchova pre mierne pokročilých zborových spevákov
dĺžka a frekvencia hodiny kurzu - 150 min, 1x týždenne počas školského roka
termín - pondelok, 19.00 - 21.30 hod.
rozvíjanie spoločného znenia pomocou cvičení  inšpirovaných metódou pani Werbeck
náplň zboru - naštudovávanie zborového repertoáru viažuceho sa na kolobeh sviatkov roka
rozospievanie na cvičenia I, práca s umeleckým prednesom na starých skladbách a  prehĺbenie
práce s  rytmom a intonáciou
Lektor - Lucia Piršelová
Prihlášku nájdete na stránke www.gloriadei.art v časti Cenník, posielajte mailom
Kontakt - Lucia Piršelová,  kikusovalucia@yahoo.com ,  0914 166 617

 

Spevácky zbor  Gloria Dei  10. ročník
pre mierne pokročilých zborových spevákov, ktorí chodia na individuálne hodiny
   k lektorom  Gloria Dei
dĺžka a frekvencia hodiny kurzu - 150 min, 1x týždenne počas školského roka
termín - pondelok, 19.00 - 21.30 hod.
náplň zboru – rozospievanie na cvičenia E, staré skladby naspamäť a vybudovanie    
umeleckej interpretácie, nové skladby – rytmus a čítanie z listu, W.A.Mozart Requiem
Lektor – Mgr.Ľubica Knezovičová
• Prihlášku nájdete na stránke www.gloriadei.art v časti Cenník, posielajte mailom
Kontakt – lubica.knezovicova@gmail.com

 

 Spevácky zbor BACHZ
pre pokročilých zborových spevákov tzv.ripienistov a sólistov, ktorí chodia na
individuálne hodiny k lektorom  Gloria Dei

dĺžka a frekvencia hodiny kurzu - 180 min, 1x týždenne počas školského roka
termín - utorok, 18.30 - 21.30 hod.
náplň zboru – rozospievanie na cvičenia E, staré skladby naspamäť a vybudovanie    
umeleckej interpretácie, nové skladby – rytmus a čítanie z listu, A.Vivaldi Gloria
Lektor - Ľubica Knezovičová
• Prihlášku nájdete na stránke www.gloriadei.art v časti Cenník, posielajte mailom
Kontakt - lubica.knezovicova@gmail.com

 

Cvičenie myslenia
spoločná práca na texte R. Steinera „Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?“
   Kniha slúži ako zdravá potrava pre tých, čo nemôžu a nechcú kráčať touto cestou, ale cítia jej
hodnotu; pre tých, ktorých zaujíma, čo treba podniknúť na spoznanie nadzmyslového sveta;
pre nekráčajúcich touto cestou, aby nadobudli dôveru pre posilnenie a podoprenie zmyslu pre               
pravdu a pre tých, čo intímnym vžívaním sa do obsahov cvičení chcú opisy dejov v duši                    
harmonicky prežívať.
dĺžka a frekvencia hodiny kurzu - 60 min, 1x týždenne počas školského roka
termín - pondelok, 17.45 - 18.45 hod.
náplň – práca s textom v desiatich krokoch (viac na www.gloriadei.art/umenia/umenie myslenia)
   Začíname 10.odst na str.35 kapitoly Vnútorný pokoj.
Lektor - Ľubica Knezovičová
• Prihlášku nájdete na stránke www.gloriadei.art v časti Cenník, posielajte mailom
Kontakt - lubica.knezovicova@gmail.com


Individuálne hodiny
pre členov zboru Gloria Dei a tých, ktorí chcú umením dobudovávať svoje duševné sily
dĺžka a frekvencia hodiny - 60-90 min, 1x týždenne počas školského roka
termín - podľa dohody s lektorom
náplň hodiny – rozospievanie a odstraňovanie prekážok pri znení, rozvinutie základných
speváckych návykov s pochopením, výuka skladieb a piesní

• Lektori:

Mgr. Ľubica Knezovičová

lubica.knezovicova@gmail.com

0910 139 689 (SMS)

Lucia Piršelová

kikusovalucia@yahoo.com

0914 166 617

Andrea Sýkorová

adasykorova@gmail.com

0911 621 951 (SMS)

Marianna Gábová

m.svehlikova@gmail.com

0944 294 789

Martin Králik

mkraliksvk@gmail.com

0914 327 895

 

Ďalšie aktivity 
Z poznania ku kráse - víkendový seminár o hľadaní pokojného dýchania mojej duše vo farbách a tvaroch, ktoré som vytvoril(a) z vnímania toho, kým naozaj som.Termín je nutné dohodnúť vopred. Seminár je vhodný pre ženy i mužov a uskutoční  sa pri minimálnej účasti 3 osôb.
Cena: 15 hodín / 100 € / osoba        lektor: Mgr. Ľubica Knezovičová

Košikárstvo  - víkendový kurz, v ktorom sa účastníci dozvedia o histórii košíkarstva na Slovensku, oboznámia sa s vlastnosťami vrbového prútia, druhmi a výsadbou prútia, košíkarskymi nástrojmi a technikami pletenia. Počas pvého dňa si účastníci vlastnoručne upletú kruhovú podložku a druhý deň odídu s okrúhlym košíkom s rúčkou.  :) V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, vrbové prútie, poskytnutie pracovného náradia a pomôcok, ukážky košikárskych výrobkov a brožúry. Účastníci si so sebou prinesú ostrý vreckový nožík, záhradnícke nožnice a pracovný odev. Kurz je vhodný pre ženy i mužov a uskutoční  sa pri minimálnej účasti 3 osôb.
Termín: január/február 2020 
Cena: 10 hodín / 80 € / osoba   lektor: Ing. Milan Beliančin, inštruktor: Andrea Beliančinová

Práca na vlastnej biografii
Prečo pracovať na vlastnej biografii?
Proces starnutia prebiehal kedysi inak. V dávnoveku sa paralelne vyvíjalo telo s duchom. O čo viac bolo vyvinuté telo, o to viac sa i duch vyvíjal a človek bol múdrejší. Preto si vážili starých ľudí. V Starej Indii bol 50-nik na tom tak, ako dnešný 20 ročný človek.
Dnes tento paralelný vývoj nemáme. Ak človek nepracuje na svojom vývoji, nebude viac vyvinutý ako prirodzene, lebo telo je hutnejšie a rozkvitnutie duše a ducha sa nemôže počas vývoja prejaviť. Prirodzený vývoj je dnes možný len do 27 roku. Dovtedy sa prirodzene vyvinie zmyslovosť. Ak sa chceme vyvíjať ďalej, aby sa vyvinuli vyššie články našej bytosti, k tomu už musíme prispieť a vytvoriť si nástroj, aby sme sa mohli vyvíjať. Aj ten, čo sa nechce vyvíjať, je vychovávaný. Životom. Ale to má určité hranice. Vedome uchopené talenty nedajú prespať moment rozhodnutia pri vývojovej bilancii.
Čo som sa mohol naučiť a čo som sa nenaučil? Existujú vývojové pravdy na určitých úrovniach. Biografia je spojenie viditeľného s neviditeľným. Ak odhalím toto tajomstvo, ak tomu porozumiem,

dá sa čosi očakávať.
Cena: 90 minút / 30 € / osoba,   termín v piatok podľa dohody       lektor: Mgr. Ľubica Knezovičová

 

Miesto konania všetkých kurzov – Hattalova 12 B, II.poschodie, Bratislava Nové Mesto
Cenník, bližšie informácie o lektoroch a ďalších aktivitách Gloria Dei nájdete       
   na stránke   www.gloriadei.art

 

Spracovala 5.9.2019 Mgr. Ľubica Knezovičová

 .............


Pridať sa môžete kedykoľvek, keď Váš čas na to dozrie.

Vaše slobodné rozhodnutie je naším želaním.

za kolégium lektorov

Mgr.Ľubica Knezovičová
hlasový pedagóg