História

 

Správa o činnosti za šk.rok 2020/2021 I.polrok

Dôstojnosť ľudstva je v rukách umelcov.

30.8.2020 Splnené sľuby, stanovisko a výhľad
Keď som pred 20 rokmi meditovala text R. Steinera Poslání umění (Posolstvo umenia), želala som si, aby som mohla vytvoriť priestor, kde by všetky umenia mohli aktívne pôsobiť premenu človeka.
Keď som pred 10 rokmi z lásky k hláskam zakladala Gloria Dei, želala som si, aby som bola schopná tieto hlásky a ich účinky bytostne v sebe vnímať.
Na prvej hodine zborového spevu som povedala, že dokážem odučiť spev na úrovni konzervatória.
Sľuby som si splnila a vznikajú určité nové túžby, ktoré tentoraz aj vopred vyslovím.

V overovaní školy Odhalenia hlasu za pomoci cvičení pani Werbeck som prišla k určitému záveru.
Dokončila som všetky cvičenia a zistila som, že najdôležitejším poukazom v knihe sú zaťaté zadné zuby a ich požehnaný účinok. Vo Vokologii I (funkční diagnostika a léčba hlasových porúch) od MUDr.Martina Kučeru, RNDr.Mareka Friča, PhD. a kolektívu som sa dozvedela na str.81, že využívanie polouzavretého vokálneho traktu (semiocluded vocal tract excercises – SOVTE) sa vytvorí prekážka prúdeniu vzduchu vo vokálnom trakte a má za následok zvýraznenie akustického odporu vokálneho traktu. „Rezonančná „odpoveď , tlaková vlna odrazená od konca vokálneho traktu posilňuje kmitanie hlasiviek. Takto sa celý systém hlasiviek dostáva do stavu, v ktorom sám posilňuje vlastné kmitanie. V takom prípade i malá budiaca sila postačuje k vyvolaniu relatívne veľkej odpovede systému. Hlas má vyššiu intenzitu a zníženie fonačného prahového tlaku spôsobí jednoduchšie rozkmitanie hlasiviek a zmenu tvaru hlasivkových pulzov. Tým je primárne ovplyvnená farba hlasu. Rezonančné cvičenie posilňuje osciláciu celého systému hlasiviek a vokálneho traktu. Vedie k jednoduchšiemu rozkmitaniu hlasiviek a udržaniu oscilácie s menším úsilím. Preto sa tento typ cvičenia využíva pri stavoch, kedy je zväčšená tuhosť hlasiviek, resp. ich slizníc.
Autosugestívny pocit speváka: Cez zaťaté zuby vyťahujem zo svojich momentálne najhlbších hlbín vokál a všetky zúčastnené svaly sa ho snažia dostať do zadného priestoru tak, aby hrudný a hlavový register bol na danom tóne správne namiešaný. Tento ťah je po dostatočnom cvičení potom pri otvorených ústach nahradený samostatným osmotickým vzlýnaním (nasávaním), ktoré je už dostatočne vycvičené a dostavuje sa efekt, že hlas znie mimo tela, najprv v zadnom priestore a odtiaľ sa rozprestrie vôkol tela. Hláska je kryštálovo čistá, zvonivá a prechádza určitou rovinou dozadu skrz chrbticu.

Po I cvičeniach (rovina krčných stavcov C1 až C4 ) sme si stabilizovali krvné zásobovanie hlavy, zistili sme, kde všade máme kožu na hlave, vnímali sme rezonanciu tvárových kostí. Pi cvičení wj,wj,wj napr. mizli bolesti hlavy. Pravidelné nachladnutia počas roka sa zo 6 termínov stiahli na 2 a zmizli aj závraty pri vysokých tónoch.Uvedomili sme si prácu brady, jazyka a čelnej mimiky. Ustúpili ťažkosti s dutinami, alergie a zlá výslovnosť.Precvičovali sme lícne svaly, prevzdušnili sme tvárové dutiny a roztiahol sa nám úsmev až po zadné stoličky. Rezonancia z nosa zmizla, práca pier spevnela pri artikulovaní spoluhlások. Zlepšila sa nedoslýchavosť, ustúpili zápaly uzlín a prejavy sennej nádchy.

Pri E cvičeniach (rovina krčných stavcov C5 až C7 ) oslovujeme priamo hlasivky, krčné žľazy a hltan. Obmedzili sa zápaly hrtanu, chrapot v hlase, bolesti v krku a zmiernil sa priebeh nádchy alebo chrípky zo 7 dní na 2-3 dni. Precvičujeme krčné svaly a tým sa nám vystierajú aj ramená, odoznieva tuhosť v krku a pomaly mizne aj hlasné pokašliavanie.
Pri skúmaní dôležitosti zaťatých stoličiek som narazila ešte na tieto dôležité videá, kde som uvidela dva svaly, ktoré v čeľustnom kĺbe spôsobujú nedostatočné otváranie úst alebo klopkanie pri žuvaní. Pri cvičeniach na hlásku E a hlavne ä som sa stretla s bolesťami okolo zubov múdrosti, spazmami svalov okolo čeľustného kĺbu, otázkami prečo chrápeme...

Pri A cvičeniach (rovina stavcov C8 až T2) si sólisti uvedomujú prácu predlaktia, zápästia, rúk a prstov, ktorá naväzuje na pohyb hrtanu. Niektorí spievajú s rukami vo vreckách, niektorí s rukami položenými nad bránicou, niektorí s rukami opretými o stehná a niektorí si držia líca a zdvíhajú ich hore až sa odkrývajú zuby múdrosti. Všetkým profil a úsmev krásnie. Astmatické prejavy pomaly ustupujú, kašeľ odoznieva ešte pred nástupom chrípky, pri spievaní dlhších fráz máme dostatok dychu, dokážeme s ľahkosťou zaspievať tóny od c2 po fis2 bez prechodových zlomov. Arytmia srdca sa nedostavuje tak často ako predtým, pľúca sa začínajú nadychovať vďaka pravidelnej a elastickej práci bránice až do horných a dolných hrotov pľúcnych lalokov.
Dokonca sa darí odstraňovať aj tento závažný problém v oblasti bedrových kĺbov:
The Trendelenberg Sign [HD] https://www.youtube.com/watch?v=DkSTr7K-eAo
Trendelenburg's Test | ANIMATION | BASICS | The Young Orthopod | Trendelenberg Sign
https://www.youtube.com/watch?v=PIzb2oWEhaY
Trendelenburg Gait - Everything You Need To Know - Dr. Nabil Ebraheim https://www.youtube.com/watch?v=HE0lk5MVFEg
Normal Gait and Common Gait Abnormalities https://www.youtube.com/watch?v=g4LBfrDicnA
Za 5 rokov som si takto "prespievala" hláskami celú chrbticu až k hláske Y inervujúcej dýchanie až do coccyx-u.

STANOVISKO
Zažili sme aká cesta je za nami a predstavujeme si cestu pred nami.
Je to typ premeny, ktorá sa nedeje:
-počúvaním prednášky a zapisovaním si zaujímavých myšlienok
-víkendovými seminármi, kde sa otvorí proces, v ktorom sú za krátky čas natlačené dojmy, ktoré potom bez dozoru doznievajú a často nemôžu byť odborne vedené, korigované a uzavreté
-pôsobením „putovného“ lektora do skupiny ľudí, ktorí sa stretli za iným účelom

Všetci aktívni členovia Gloria Dei už vedia, že iba pravidelným spievaním je naše životné telo ochotné podvoliť sa novým formotvorným silám, ktoré pôsobia až do telesnosti.
A tento proces sa ani nedá sprostredkovať bez toho, aby ste dlhodobo pravidelne chodili spievať.
Je to neodhaliteľné tajomstvo strážené vlastnou aktivitou.
To znamená pre lektorov veľkú výzvu, odolať pokušeniu robiť tzv. „ochutnávky“, ktoré sú hodnotou možnosti odovzdaného a sprostredkovaného plané a nepravdivé.
Zistila som, že ľudia, ktorí nemajú v hlbinách srdca silnú túžbu sa týmto spôsobom premieňať, postupne odchádzajú alebo vôbec neprídu.
Naopak po 10 rokoch vnímam u tých, čo zostali, hlboký a živý záujem o pokračovanie v tomto procese a konečne aj pochopenie, o čo sa snažíme a prečo.
Preto je tak ťažké pre mnohých pristúpiť alebo ostať.
Vzdelávanie v Gloria Dei vyžaduje najprv veľkú námahu a radosť až po veľmi dlhom čase.
Nie je to wellnes duše, je to drina tela, aby sa duša v ňom raz roztancovala.

VÝHĽAD
Okrem vzdelávania v speve a hudby, inšpirovaného antroposofickými impulzami na úrovni konzervatória sa chcem pokúsiť aj o vysokoškolské vzdelanie.
Tiež mienim rozvinúť vzdelávanie pre budúcich učiteľov:
- výtvarného a sochárskeho odboru, uplatňujúc princípy Goetheho metamorfózy
- dramatického odboru, inšpirovaného princípmi Sprachgestaltungu
- tanečného odboru, inšpirovaného eurytmiou
Všetko sa dá uviesť na akademickú pôdu tým, že absolvujeme potrebné vzdelávanie INAK a vnesieme nový pohľad do stojatých vôd tých, čo teraz učia.
Vaše deti a vnuci sú hladní po poznaní a odhaľovaní právd, z ktorých v dospelosti budú čerpať múdrosť pri rozhodovaní vo veciach osobných aj verejných.

V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 chystám:
- cvičenia na uchopenie planetárnych stupníc a priradenie k vokálom
- zažitie významu intervalov v bytostných článkoch človeka
- cvičenia na vnímanie ET a AT
- cvičenia v rytmoch 1:2, 2:3, 3:4 atd.
Po dokončení E cvičení prejdeme na A cvičenia.
V GD11 naštudujeme ďalšie časti Mozartovho Requiem, doštudujeme Raduj sa, oprášime Pavlicovu Missu Brevis, skúsime ozvučiť čisté kvarty a kvinty v stredovekom organe a renesančnom motete.
V BACHze dotiahneme inpterpretáciu Vivaldiho Glorie a nacvičíme ďalšiu časť z Händlovho Mesiáša.
Konzervatoristi počas leta nacvičili 1.dejstvo z Mozartovej Čarovnej flauty a počas roka doštudujú 2.dejstvo tak, aby opera mohla byť v celku uvedená.
Študentky 6.ročníka si pripravia svoj absolventský polhodinový operný recitál.
Termíny našich koncertov a vystúpení zatiaľ neuvádzam. Chystáme na tieto účely interaktívnejšiu webovú stránku.

1.9. o 15,30 prišlo 5 detí od 4 do 6 r. od našej mladej zboristky, jej sestry, Lucii a Janky: Vladko, Marek, Rozárka, Adrián a Dominik.
Zostali sme najprv všetci spolu, aby si deti na priestor a nových ľudí zvykli. Po úvodnom zoznámení sa Andrea a Lucia uviedli deti do hier a nakoniec si všetci spolu zaspievali.
Pri pozorovaní detí v činnosti sme diskutovali s rodičmi aj o iných z konštitúcie vyplývajúcich potrieb a ich záujmov: hru na klavír, hru na gitare a výtvarný odbor.
Cez sme hostili v našich priestoroch Akadémiu Raphael, ktorá končila 2.ročník prezentáciou umeleckých diel a referátmi o pozorovaní rastliny v ročnom kolobehu.
V sobotu 5.9. o 18,30-20 hod. mal Oldřich Hozman prednášku o 12 zmysloch.
Dňa 8. 9. 2020
Cenník pre šk.rok 2020/21 sme nezmenili .

SPOLUHLÁSKOVÉ CVIČENIA a hláska Ö
Vokologie I, Kučera, Frič a kolektiv. (str.75-76)
"Akustická rezonancia je jav podobný mechanickej rezonancii.Prejavuje sa ako zosilnenie zvuku. V prípade hlasového ústrojenstva sú týmito prvkami jednotlivé dutiny a ich kombinácie.
Vokálny trakt a dutiny subglotickej časti pôsobia pri tvorbe hlasu ako rezonátor.
Ak si predstavíme tvorbu hlasu, budú vzduchové impulzy vytvárané kmitaním hlasiviek budiacim oscilátorom a vokálny trakt bude predstavovať rezonátor, v ktorom kmitá vzduchový stĺpec.
Ak by mal vokálny trakt tvar jednoduchej trubice s jedným uzavretým koncom (na strane hlasiviek), rezonančná frekvencia by závisela najmä na dĺžke tejto trubice.
Charakteristické polohy rezonančných frekvencií vokálneho traktu sú podobné polohám formantov neutrálnej hlásky Ö.
Formanty sú miesta s nahromadenou akustikou energiou, ktoré čiastočne umožňujú odhadnúť rezonančné vlastnosti vokálneho traktu.
Tvar vokálneho traktu pri vyslovení tejto hlásky skutočne pripomína trubicu s priemerom, ktorý je v celej dĺžke relatívne vyrovnaný. U bežných vokálov je tvar vokálneho traktu omnoho komplikovanejší; vytvára skupiny rôzne veľkých dutín, ktoré navzájom komunikujú. Výsledná poloha formantov neodpovedá rezonanciám jednotlivých dutín, ale je výsledkom interakcie medzi nimi. "
Za každou spoluhláskou môžeme toto jemné Ö, ktoré ukončuje jej rezonovanie, vytvoriť a počuť. Môžeme vnímať, že každá spoluhláska a jej Ö vytvára takúto rezonačnú trubicu od úst cez hlavu pozdĺž chrbtice až po coccyx. Od hlásky F až po CH.

14. 9. 2020 A nebesia hovoria
"V auguste nastane konštelácia zvaná trigón celej Veľkej trojky na Urán. Trigón sa v astrológii považuje za veľmi priaznivý, harmonický a šťastný aspekt (aspekt je uhol, ktorý vznikne medzi danými planétami). Zo všetkého vyššie povedaného si bystrý čitateľ-neastrológ iste už ľahko odvodí príslušné posolstvo tejto symboliky sám. No pre istotu len úplná podstata: možno dôjde k nejakým pozitívnym, harmonickým podnetom či udalostiam v rámci nutných zmien; alebo budú zmeny prebiehať harmonicky, nekonfliktne, neagresívne; nové bytie sa bude rodiť prirodzene a spontánne, ako keď dieťa dospieva alebo mladý človek prirodzene vstúpi do novej životnej etapy (v lepšom prípade s radosťou až nadšením, ale pochopiteľne aj s určitými obavami a počiatočnou neistotou).
Na jeseň nastane iná konštelácia, tiež veľmi pôsobivá z hľadiska „osudovosti“ a nevšednosti: spojení Jupiter a Pluto vytvoria sextil s Neptúnom. Neptún je najpomalšou planétou po Plutovi, čiže jeho aspekty tiež pôsobia len raz za dlhý čas, ale potom ich účinok trvá dlho. Čo sa týka jeho významu, ide o planétu duchovnosti, mysticizmu a „iných sfér“; intuície, fantázie, predstavivosti, umeleckého nadania a inšpirácie, ako aj idealizmu, snov a vízií (v horšom prípade ilúzií a bludov). Sextil patrí k harmonickým konšteláciám, zároveň však predstavuje akciu, hoci nie konfliktnú, ale tvorivú a dynamickú v zmysle príjemnej, kreatívnej energie. Stručne zhrnúť by sa to dalo tak, že v tom období môžu zmeny prebiehať pozitívne a z dlhodobého hľadiska šťastne, pričom popud k nim bude vyslovene duchovný, respektíve bude vychádzať „z hĺbky duše“, z našich najväčších, najkrajších, najidealistickejších vizionárskych predstáv a túžob."

Dňa 22. 9. 2020
Andrei pribudli noví škriatkovia - Johanka a Miško. Po úvodnom predstavovaní spevňovali chrbátiky ležmo na podložke, behali po tráve, kráčali po kľukatej - deťmi vytvorenej gaštanovej ceste, motýle sa nežne vítali s kvietkom a stromy skúšali silu vetra, či ich len ovanie, alebo spadnú na zem po veľkej víchrici. Skončili hudobným ansámblom, pri ktorom bolo cítiť veľké nadanie detí pre rytmus. Ďakujem princovi Radovi za zastúpenie Lucky pri klavíri. Kotúle "cez telo" robili deti s dôverou, čo je prvým ukazovateľom, že dnes skúsime hodinu bez doprovodu rodičov :)
Hlas je hnutie, je pohyb, aktivita. A to smerom von, do sveta. Ak je to pohyb vedomý, zámerný, vytváraný, je hlas gesto a jednanie.
Jeho tvorba a kvalita teda nie je len záležitosťou hlasových orgánov a techník, ale predovšetkým záležitosťou všetkej psychosomatiky, celej bytosti.
Aj skúseností a presahov duchovných.
Hlas ako pohyb je našim prieskumníkom a spravodajcom o priestore, vzdialenostiach a smeroch i o čase. Hlasom ako gestom môžeme dospieť, dosiahnuť a zasiahnuť i tam, kam inak telesne sotva môžeme. Nech len momentálne alebo vôbec.
Vedomý hlas je pre človeka asi jediná príležitosť, ako vyjsť zo seba. Dostať sa von, do sveta. A asi tiež jediná možnosť a príležitosť, ako zase prísť k sebe, vrátiť sa a stretnúť sa sám so sebou.
Niekedy ako s niekým druhým. Lenže k tomu je nutná tá "druhá strana rovnakej mince" - sluch. Sluch schopný, učiaci sa a schopný počúvať a počuť sám seba, vlastný hlas.
Sluch poznávajúci vlastný hlas ako seba znejúceho vo vlastnom hlase - alebo aj skrz vlastný hlas - toho druhého, tých druhých. Sluch rozumejúci reči hlasu.
Priam zázračná pôsobnosť vedomého hlasu je nielen v tom, že človeku umožňuje skutočne zo seba vyjsť a opäť k sebe prísť, ale naviac i tým, že umožňuje vstúpiť do druhého a druhých.
Neviditeľne, ale cez telo. Aj keď len spôsobom vlnenia vzduchu.
Ak toto vezmeme do pozornosti, môže nám byť jasné, prečo na kvalite hlasu tak záleží.
(Ivan Vyskočil zo zborníka : Hlas, mluva, reč /Řeč, mluva, hlas, Praha:AMU 2006 !!!)

Dňa 29. 9. 2020
Deti sa na minulotýždňovej hodine najviac tešili zo spievania “Zlatej brány” pohybom cez postavené drevené kulisy s doprovodom klavíra, kde si pri zatvorení brány mohli vybrať dvere brány “hrušky alebo jabĺčka” a smiech sa umocnil pri výbere dverí “do Mercedesu - alebo do Audi” :)
Jazýčkolámali sme kukučku. Loptičkové predstavovanie deti zvládli už aj v opačnom smere posúvania loptičky - takže sa už všetci poznáme...

Nahodili sme tri strany z Dies Irae.
Po dvoch rokoch individuálnych hodín temer u všetkých zboristov sme celkom dobre zvládli hudobný prejav "hnevu" vo forte.
"Hlas je individualita, ktorá sa v danom okamžiku stáva hlasovým výrazom."
Prehlbovaním schopnosti "objektívneho hlasu" ho oslobodzujeme od našich duševných citových poryvov a telesného uspôsobenia.
V priestore medzi žiakom a učiteľom vzniká individuálny prístup a forma predania tak musí byť ústna.
Záujem o techniku spevu je v pravom význame cesta do vnútra svojej duše a tela. Hlasotvorné procesy navodzujú cesty k premenám ľudského vedomia.
Cieľom je vybudovať schopnosť využívať vitálnych impulzov k uchopeniu seba samého v individuálnom prejave.
Učiteľova úloha spočíva v jeho sluchovo-analytickej schopnosti vypočuť zo zvuku hlasu jeho funkčné zapojenie a štrukturálne zákonitosti.
Objektivizácia hlasu robí človeka schopným použiť hlasovej mohutnosti pri zachovaní uvoľnenosti a nadhľadu. Znamená to, že za pomoci aktivovanej bránice je hlas
ovládaný vegetatívnymi impulzami, bielou mozgovou hmotou, ktorá je podľa mienky niektorých odborníkov prostredím umožňujúcim intuitívne funkcie.
Skúsený učiteľ dokáže žiaka zbaviť výrazu, do ktorého sa dostáva vďaka dopredu formujúcim stereotypom.
Učiteľ spevu musí mať talent psychológa, ktorý dokáže zvuk analyzovať a precítiť sám na sebe i hlas iných ako stretnutie samého seba i citlivého kontaktu s vonkajším svetom.
Všetky zastreté, šepkané a deformované ľudské zvuky nie sú pre neho esteticky neuspokojivým atribútom, ale len verne rekonštruujú naše strachy, neúspechy, zármutky.
Chápe ich ako zvukové stigmy, ktorých využitie nám pomáha naučiť sa znova komunikovať, nájsť stratenú dôveru alebo urobiť čiaru za minulosťou.
Ak hlas odhaľuje, potom musí byť človek schopný týmto odhaleniam načúvať a akceptovať ich, teda dôkladne pracovať sám na sebe."

Detská skupina škriatkovia 29.9.
Ústrednou témou hodiny boli zvieratká. V prvej časti sa počas piesní napodobňovali pohyby rôznych zvieratiek, v druhej časti sa demonštrovali zvieratká podľa zvuku a v poslednej časti sa deti rozdelili na skupinky, jedna pohybovo, alebo zvukovo napodobňovala zvieratká a druhá skupinka hádala, o aké zvieratko sa jedná.
Včera sme začali vnímať novú A rovinu v našom tele a uvedomujeme si ako s ňou iné samohlásky súvisia.
Vhodnými dychmi - odsadeniami formujeme subtílne frázy z Mozartovho Requiem tak, aby tečúci tok znenia v nich nebol prerušovaný.
Prvá a posledná časť z Requiem sa stáva pravidelnou vokalízou t.j. vokálnym cvičením na odstránenie určitého problému.
A Dies irae v tempe rozohňuje naše duše k vydaniu čo najväčšej hlasitosti.

Kladiem si otázku, ako sa začal vytrácať zmysel pre dobrý hlas ?
Mnohokrát sa mi stalo, že som sa dostala do kontaktu s niekým, komu to znelo a pamätám si, že moje uši zbystrili sluch a počúvala som celým telom, čo sa v človeku deje, keď mu to znie.
Sama som nebola schopná dospieť k takému zneniu, ale bola som schopná rozoznávať dobrý hlas od nezaujímavého. Ten so znením prehováral ku mne tak, že som mala pocit, že sa stávam lepšou, dokonalejšou, že mi dopĺňa to, čo sama nemám, čo sama nedokážem. Jeden z hlavných vnemov je, že som ním nesená, z okolia, z periférie nadľahčená a nesená.
Po mnohých pokusoch u rôznych učiteľov spevu som si uvedomila, že absentujú učitelia s výraznými predpokladmi pre pedagogickú prácu v odbore hlasu.
Navyše normatív na žiaka pre prežitie školy znamená, že sa na umelecké školy berú aj adepti s nízkou muzikálnou vybavenosťou pre vedomú tvorivú prácu.
A zvýšenie podielu intelektuálnej práce v živote človeka za posledných päťdesiat rokov prispel k častému výskytu jedincov so závažnými hlasovými chybami a poruchami.
Tak vlastne hlasová výchova vegetuje v rámci výchovy a vyučovania a je závislá na individuálnej odbornej úrovni pedagóga. Väčšinou je zameraná na minimalisticky ponímanom prebúdzaní prirodzenej spevnosti detí. Ale i tam, kde hlasová výchova existuje, venuje sa často nadmerná pozornosť prevažne mechanicky aplikovaným technickým cvičeniam alebo živelnému prevádzkovaniu repertoárových skladieb. Za úzko ponímanou výchovou k technickej zručnosti pokuľháva obsah hudobného vyjadrenia.
Civilizačné procesy dramaticky premenili aktérov i scénu - zníženie hudobnej vzdelanosti prešlo už niekoľkými generáciami a z toho vyplýva, že nároky na kvalitu hlasovej pripravenosti pre výkon všetkých profesií uplatňujúcich hlas poklesol na minimum. Duchovný rozmer hlasu sa takmer vytratil.
"Bel canto". Dnes sú s týmto pojmom v prevažnej miere spájané nepresné, alebo dokonca mylné predstavy. Je ako starožitná pokladnica nedozernej ceny, v ktorej sa dajú nachádzať inšpiratívne podnety pre ďalší hodnotný vývoj odboru. Európske školy boli stále zakotvené v tejto tradícii, zároveň sa však otvorili poznatkom novo vzniknutých vedeckých objavov.
Po prvej svetovej vojne sa stala najvýznamnejšou v prínose nemecká psychologicko-fyziologická metóda speváckej výchovy, ktorá sformulovala syntetické, komplexné pojatie spevnej problematiky (Reinecke,Bruns,Lehmannová,Martienssenová-Lohmanová).
Pre hlasovú pedagogiku toto obdobie nastoľuje éru premostenia medzi objektívnou hlasovou vedou a doterajšími praktikami hlasovej výuky. Vzniklo mnoho otázok a vynorilo sa aj mnoho odpovedí. Kameňom úrazu sa stala nevyjasnenosť v používaní základných pojmov a nedostatočne formulovaná spevácka terminológia.
Vedci zatiaľ neprišli na to, že správne spievanie "dozadu" nesfúkne sviečku pred vami.

Od 11. 10. 2020 sme ukončili skupinovú prácu kvôli covid 19.
Individuálne hodiny však využime na rozvoj osobných schopností a zručností.
Z našej poznávacej "misky" som prichystala túto úvahu:
Predstavitelia hlasovej fyziológie označujú výukovú terminológiu za "reč sluchu", akýsi "žargón" alebo "metajazyk" spevákov a speváckych pedagógov.
Týmto "jazykom" vypovedá hlasový orgán sám prostredníctvom speváka v danom čase a mieste všetko, čo je potrebné poznať o zákonoch, podľa ktorých funguje.
Sú to však výpovede o nevidených a nevzhliadnuteľných zážitkoch. Je to niečo vegetatívne, vedenie bez uvedomenia?
Fyziologické procesy sú u hlasových pedagógov popisované metaforami alebo v horšom prípade mechanicky aplikované podľa "osvedčených návodov."
Žiak "pochopí" alebo "nepochopí", podľa miery vrodeného speváckeho inštinktu. Práca prebieha podľa návodu: spievajte, ono sa to prespieva.
Takáto koncepcia výuky komplikuje a sťažuje uvedomovací proces; ten je často prevádzkovaný púhym precvičovaním dielčich funkcií a väčšinou vedie k návykovej získanej kondícii bez spolupôsobenia bytostného naladenia žiaka.
Žiak si ale na počiatku hlasového školenia chce "ohmatať" svoje fyziologické pocity pri hlasovom nasadení, chce svoj tón "precítiť", uvedomiť si jeho psychosomatickú funkčnú podmienenosť, aby získal zručnosť tón v rovnakej funkčnej kvalite zopakovať a vedome zaznamenať.
S plným rešpektom k prínosu fyziologického výskumu si kladieme otázku. Je učenie, ktoré "prebúdza" inteligenciu sluchu i jeho predstavivosť, učí oddelene počuť a vnímať procesy v hrtane i dychovom ústrojenstve, vskutku len žargónom? Nie je skôr celistvým a v praxi svojimi pedagogickými výsledkami bohato osvedčeným "vedením" sluchu ?
Ak pominieme nejednotné názory, zostane nepopierateľné:pokiaľ sa jedná o prácu so zvuk tvoriacimi prvkami, zostane "ucho" a " hmatový cit" i naďalej riadiacimi činiteľmi.
Ak by sa podarilo organické zložky speváka, tieto pojmy a fikcie, s ktorými pracuje, bez toho aby sa ich dotýkal, nasmerovať na fyzické predpoklady, na ktorých spočívajú, keby obrazy tónov, prostredníctvom ktorých riadi svoj orgán, boli späté s vedomím, akými procesmi takto znejúce tónové kvality vznikajú, až potom by našiel obor hlasového pedagóga svoju pôdu.
Tento plán nie utopický ak uvážime: " Každý sval hlasového orgánu, každý z jeho pohybov, dáva hlasu vlastný zvukový odtieň. Podľa charakteru tohoto zvuku sa dajú pomerne presne rozoznať pomery panujúce v orgáne, to znamená, ktoré svaly -tiež dýchacie svaly- sú pri vydávaní hlasu aktívne, ktoré neaktívne, činnosť ktorých je akcentovaná a naopak oslabená a pod."
V našej práci sa často odohráva proces, kedy sa pri uvedení nových cvičení ozve sval, ktorý vystúpi na chvíľu z bezvedomia, zapne alebo vypne sa jeho činnosť a potom sa objektívne zapojí do procesu spevu. Cvičenia od pani Werbeck sú nastavené tak, aby vyvolali na tretie opakovanie žiadaný účinok. Medzitým je vhodné nerozprávať, aby sa nabudovávajúci efekt nerozbil.
Ak je žiak dostatočne pripravený na ďalšie spevácke cvičenie, tak pri prvom opakovaní sa dostaví pozitívny účinok a žiak získa nový hmatový i sluchový vnem. Obvykle sa ho snažíme popísať, aby vytvorená predstava pomohla pri zopakovaní žiadaného účinku. Väčšinou sa však stane, že pri druhom opakovaní telo i hlas reaguje na zmenu protestom. Potom žiak napne všetky svoje novonadobudnuté vnemy, aby cvičenie zopakoval s rovnakým úspechom ako prvýkrát. Ak sa to podarí, telo je pripravené na prijatie nového impulzu. Ak sa to nepodarí, potrebujeme cvičenie zopakovať za sebou ešte trikrát, aby sa pamäť tela poddala novým požiadavkám. Na cvičení pracujeme potom dva-tri mesiace, aby staré svalové návyky aktívne ustúpili novým.

Dňa 13. 10. 2020
Som spracovala ďalšiu kapitolu z knihy Libuše Válkovej Hlas individuality. Môžete tak nahliadnuť do intenzívneho deja, ktorý prebieha u nás na individuálnych hodinách spevu.
Spev a ľudská psychika
Impulzy oživeného záujmu o staré tradície všeobecného poznania a sebapoznania a záujem o duchovné a fyzické vzťahy ľudskej existencie dozrievajú k staronovému poznaniu, že hlas a spevný prejav človeka je prirodzenou funkciou a že teda môže vychádzať jedine z fyziologicky zharmonizovanej a zaktivizovanej ľudskej prirodzenosti.
Táto tendencia bola výsostne podporená umeleckou a bádateľskou činnosťou členov hnutia tzv. druhej divadelnej reformy či jej predchodcov (Artaud, Grotowski,Brook, Wolfsohn,Hart a ďalší), ktorý priviedli na svet svedectvo o štrukturálnych premenách ľudského hlasu pod vplyvom psychosomatického naladenia osobnosti. Dokázali, že autentické vitálne impulzy ľudskej individuality navodzujú špecificky inervovanými procesmi funkčne podmienené hlasové kvality. Tie sú akousi „momentkou“, informáciou o stave, povahe, a dokonca i o kvalite daného organizmu a psychiky. Tvorcovia poukázali na to, že funkčne správne zacielená hlasová výchova nie je mysliteľná bez intenzívneho spolupôsobenia výchovu ku sluchu a vnímaniu a reflektovaniu hudby.
A spev je najvnútornejší hudobno-umelecký prejav, pretože vyjadruje bezprostredne prežívaný a cítený stav podstaty ľudskej psychosomatiky vo vzťahu ku svetu, k prostrediu, ku konkrétnej ľudskej situácii a existencii.

Spev a emócie
Jung si pri štúdiu 15 ročnej dievčiny, ktorá slúžila ako médium pre hlasy mŕtvych všimol, akým spôsobom menila hlas k označeniu charakteru jednotlivých zosnulých. Dospel k záveru, že zjavené charaktery reprezentujú rozdielne aspekty samotnej dievčiny. Neskôr dospel k tomu, že nikto z nás nie je jeden, ale množstvo, ktoré je za normálneho stavu zdravého jedinca držané pohromade. Tým boli položené vedecké základy k poznaniu, že hodnota profesionálneho hlasového prejavu nie je len vo „zvukovej kráse“ hlasu, ale že táto zvuková krása ma v profesionálnom prejave celkom konkrétny obsahový základ vyvierajúci z vnútra interpreta, vyjadrujúceho konkrétnu skutočnosť.
Alfréd Wolfsohn bol presvedčený, že „rozsah hlasu“ nezávisí na výnimočnej fyzickej virtuozite alebo na neprirodzenej či narušenej anatómii, ale na praktickom skúmaní hlasového vyjadrenia psychologických obrazov a emócií.
Moja skúsenosť vyvracia toto presvedčenie. Mnoho navodených duševných obrazov premení kvalitu hlasu na jeden okamih k lepšiemu výsledku, ale pre opätovné opakovanie tohto dobrého výsledku je potrebná dobrá fyzická pripravenosť, inak je dobrý výsledok náhodný jav, ktorý spôsobuje stres a strach pred chcením zopakovať dobrý výsledok znova a znova.
Mnoho spevákov si neuvedomuje, že ich akoby „telo zradí „ a preto dobrý spevák vie, že spoľahlivá technika vbudovaná do telesnosti podrží výkon nad 80 % aj v duševnom oslabení.

Hlasová technika
Vo svetle takto formulovaných poznatkov koncipujeme stanovisko. Výuka hlasovej techniky je individuálnymi, vedomými a nevedomými cestami vedený priebeh organického rastu, ktorý zasahuje do najvnútornejších ľudských oblastí. Je to technika, a predsa už nie technika.
Je to cieľavedomé rozvíjanie hlasových dispozícií zároveň s koreňmi osobnosti, s jadrom bytostnosti človeka. Pravý umelecký prejav je tam, kde sa nedá oddeliť technika od tvorby.

Bytostnosť
Ľudský hlas patrí nesporne k najbytostnejším prejavom človeka a bytostné nie je vonkajšie, ale bytostnosť je korelátom vnútra, života, vedomia.“ (Patočka, J.:Negativní platonismus.Praha:Československý spisovatel 1990)
Z toho vyplýva, že výchovné pôsobenie na kvalitu hlasu aktivizuje celý ľudský vnútorný, životný a racionálny korelát, tj. súvzťažnosť hlasu a bytostného prejavu.
Jeden študent na prvej hodine hlasovej výchovy to vyjadril slovami: „Takto sa zažívam vnútri ako celý a takto by som chcel, aby ma vonku ľudia poznali.“

Emocionalita a hlas
V poslednej dobe je stále počuť názor, že emocionálna inteligencia nie je opakom inteligencie racionálnej, že pilierom emocionálnej inteligencie je nadanie rozpoznať, čo vlastne cítime. Ak sa emocionálnou reakciou začneme vedome zaoberať, zlepší sa šanca na jej zvládnutie a dosiahneme obsažnejšieho, ľudsky hlbšieho emocionálneho prejavu.

Medzi hlasom a osobnosťou človeka je príčinná previazanosť.
Ak niekto nemá hlas, nemá ucelenú osobnosť. Ak má niekto narušený hlas, má v určitom smere narušenú aj psychiku a nemôže byť slobodne sám sebou.
Preto udržanie harmónie duševných a telesných funkčných napätí je základným predpokladom optimálnej hlasotvornej aktivity. Tá je hybnou silo rozvoja ľudskej individuality. Hlas už nie je prostredníkom vyjadrenia sa, ale je to vyjadrenie samotné a má individuálnu vypovedajúcu hodnotu.
Výchova k hlasu vedie k vedomému spoluvytváraniu osobnosti a je cestou k vlastnému autorskému postoju.
Z toho vyplýva, že budúcnosť hlasovej výchovy nesmeruje v najbližších rokoch len k umelecko-interpretačným cieľom, lebo narastá záujem o jej psychoterapeutický dopad na ľudskú psychiku a štruktúru ľudskej osobnosti.

Hodnotenie kvalít hlasu
Prístup k hodnoteniu kvality hlasových výkonov je v dnešnom umeleckom i verejnom živote veľmi živelný. Často počúvame pseudoargumentáciu, že posudzovať hlas a jeho kvality je právom subjektívneho pohľadu a závisí na osobnom vkuse. Dokonca sú vedené polemiky, či choré, porušené hlasy nie sú interpretačne prínosné, umelecky použiteľné, zvukovo zaujímavé a teda v umení i v civilnom živote opodstatnené.
V duchu uctievania západnej vdy nemáme príliš veľa dôvery k tomu, čo nie je hmatateľne zmerané. Schopnosť sluchovej analýzy a štrukturálna hlasová predstavivosť, dva základné kamene pedagogického umenia, nie sú a a nemôžu byť bezvýhradne presvedčivou argumentáciou v polemike o kvalite hlasu.
Je teda logické, že sa špičkový hlasový pedagógovia obracajú so záujmom k vedeckému bádaniu a výskumy modernej technológie v oblasti hlasu sa stávajú vítaným inšpiračným zdrojom pre kladenie otázok a odpovedí na túto tému.
„Podľa zástancov bioakustiky produkuje telo každého človeka svoj neverbálny zvuk. Tento zvuk, unikátny a ako odtlačok prstu neopakovateľný vzorec individuálnych frekvencií, odráža psychický a fyziologický stav nášho tela. Pomocou spektrálnej analýzy sa dá vyčítať z ľudského hlasu, ktoré frekvencie a harmonické hodnoty v ňom chýbajú alebo sú vďaka chorobe v určitej disproporcii. Keď sa pozrieme bližšie na spektrum ľudského hlasu, zistíme, že nie jednoduchou sínusoidou, ale komplexom mnohých harmonických kmitočtov a ruchov. Inak by sme si ani nerozumeli, pretože ideálny sínusový priebeh by znel zhruba podobne, ako tón píšťaly. Harmonické centrum teda nie je vyrovnané, rozloženie alikvotných (vyšších harmonických) tónov sa u rôznych ľudí líši a je u nich celkom charakteristický.
(Houška,T.:Co vše lze vyčíst z lidského hlasu. In Nový prostor 23.3.2002, s.26-27)
Vo vokálnej terapii stimulujú alikvótne tóny zmenené stavy vedomia;-)

20. 10. 2020
"Človek sa stáva silným, pokiaľ musí namáhať svoje svaly. A práve tak musí dobro, pokiaľ sa má vystupňovať v svätosť, prekonať zlo, ktoré sa mu stavia do cesty.
Zlo má úlohu priviesť ľudstvo na vyšší stupeň." (R.Steiner)


Dňa 27. 10. 2020
Čo vysielam, to priťahujem.
Dych berúce napätie mätie našu pozornosť. Hľadám správy, ktoré naväzujú na moju vnútornú intuitívnu logiku vecí.
V prílohe zasielam poukazy z bádania duchovných vedcov,, kde ma zaujali tieto myšlienky:
1. Šírenie mechanistického pohľadu na vesmír
2. Spoločenský život poháňaný ekonomikou; zamedzenie / odmietnutie trojčlennosti
3. Šírenie nacionalizmu
4. Šírenie straníckej politiky
5. Pohľad na kresťanstvo založený iba na doslovnom výklade textu Biblie
6. Intelektuálny duchovný život; štatistika
7. Bezvedomé prijímanie ducha prostredníctvom jedla a pitia
8. Veľká vynaliezavosť vo fyzickom živote

Pri zvládnutí A roviny, nastáva posilnenie svalov, ktoré držia "spodného človeka" pod dozorom a udržujú spodné hroty pľúc v dýchaní.
Po zvládnutí roviny A, sa premení dýchanie aj pri hovorovej reči: akoby v slove odvtedy nosíte celého človeka so sebou. Je to ťažšie,lebo spodný človek má takú váhu, akou je zemskou príťažlivosťou priťahovaný k Zemi. Stredný človek - človek dýchania vyrovnáva to,
čo intelekt (myslenie bez srdca) chce z hrude vytrhnúť a tiaž, čo z hrude nás chce do zeme vtiahnuť. Tento ťah v nás spôsobuje zúženie = úzkosť.
Táto polarita sa v speve a v pohybe najlepšie vyrovnáva.
Spev je dovnútra otočený tanec. Takže spevom udržiavame vnútorné svaly v tonuse a v pohybe vonkajšie.

2. 11. 2020 Čakáme na počty testovaných.

9. 11. 2020 Týždeň nedobrovoľnej karantény som využila na to, aby som dopísala svoju absolventskú prácu.
Ako ľahko sa mi písalo o tom, čo som urobila a čo sme spolu zažili pri výuke spevu.
Som plná myšlienok o našej spoločnej práci, ktorá mi veľmi chýba, pretože som presvedčená, že je veľmi potrebná.
Čaká naozaj veľký prerod do duše rozumovej,
tzv. duše citovej mysle a môžeme len dúfať, že mladá generácia nie je postihnutá vrodeným strachom z potláčania slobôd a nutnosťou klamať, keď tým získajú výhodu.
Ak duša pocitová vie iba keď to vidí, tak duša rozumová cez spomienku trvalo vie a vie konať aj bez zmyslových impulzov.
To znamená, že si pamätá, čo sám alebo druhý človek povedal pred týždňom a že teraz hovorí niečo úplne iné, čo vedie následne k iným činom.
Kontinuita myslenia zdravej duše sa prejavuje tak, že svoje predpokladané budúce kroky vie odôvodniť a tým poskytuje druhému slobodný priestor sa na nové smerovanie pripraviť alebo sa na základe myšlienkového rozporu rozísť. Nemusí dôjsť až k činu, kedy pre dušu pocitovú je až čin dôkazom, že úmysel a výsledok sú rôzne.
Duša pocitová sa stále sklame a nechá oklamať, pretože jej chýba spomienková kontinuita. A tak stále hľadá v okolí človeka, ktorý nesklame a bude sa chovať tak, ako ona si podľa vlastných kritérií žiada. Preto často narazí na to, že sa jej nedostáva to, čo by chcela. Neustále a trvalé pokusy o zmenu sveta bez toho, aby sa ona zmenila.

Duša citovej mysle si už počas prejavu, či rozhovoru s niekým uvedomuje, kam jeho myšlienky vedú a aký dopad môžu mať. Vie si myšlienku do konca domyslieť aj v jej najextrémnejšom prejave.
Vie predpokladať dopredu zmyslový čin. A potom, keď skutok ľudí prekvapí, zažíva radosť, že vývoj je možný.

11.11.2020 som požiadala Andreu Sýkorovú, aby odovzdala kľúče od priestorov Gloria Dei.
Všetci sme sa opakovane snažili o to, aby sme ju upozornili, kedy jej prístup nezodpovedá hodnotám, ktoré v Gloria Dei prehlbujeme.
Pre opakované porušovanie miery, ktorú sme schopní a ochotní niesť, sme dospeli k momentu, kedy nastal čas Andreu s úctou prepustiť k vlastnému osudu.

23. a 24.11.2020
V malej skupinke sme si zaspievali Dies irae a rozlúčili sme sa tak s novembrom a prelomovým rokom 2020.

Ľudstvo má dnes 26 rokov!
Pre nás je dnes samozrejmou skúsenosťou, že príroda má v našom živote až do určitej chvíle vodcovskú rolu, dokiaľ vedomie neprecitne, aby sa krok za krokom samo ujalo funkcie vodcu.
Vieme veľmi dobre, čím a ako dlho človeka určuje príroda a kedy začína hrať rolu jeho sloboda.
Od 15.storočia spočívala hranica podmienenosti vnútorného vývoja vývojom vonkajším už od 28 roku života. To, čo človek stále menej prijíma z milosti od síl prírody, má mať možnosť od 30 do 33 roku života prijímať celkom zo svojej vlastnej vôle.
Vývojový zákon vzájomného pôsobenia medzi prírodou danými a slobodne vydobytými silami poukazuje na rastúcu slobodu človeka.
Zmysel evolúcie spočíva v tom, aby každý človek dostal možnosť nadobúdať stále väčšiu zrelosť, stále väčšiu nezávislosť, stále väčšiu slobodu.
Príroda v nás, ktorá najprv prevláda a veľkoryso nás zahŕňa svojimi darmi, ustupuje viac a viac do pozadia, aby slobodnému človeku v každom z nás poskytovala čím ďalej väčšiu možnosť rozvoja.
Sme na prahu.

30.11.2020
Prvý adventný pondelok sme venovali spievaniu spamäti. Po úvodných neistotách sme zistili, že je Magnificat a Vigilanter v pamäti dobre uložený a že sa môžeme v skladbe uvoľniť do správneho rytmu a intonácie. Všetky tóny, ktorými sme kedysi vybiehali do iných hlasov, sme upratali a na konci zaznel naozaj harmonický akord.

V poznávaní vyšších svetov sme si prežili kreslením metamorfóz listov dve sily, ktoré proti sebe pôsobia a uvedomili si tú, ktorá ich prepája a harmonizuje.
Pre prácu na ďalšom odstavci potrebujeme umelecký obrázok maľby mesačnej nálady a umelecký obrázok maľby dennej nálady a hrubý štetec č.18 alebo 20. z prírodných štetín.

8. 12. 2020 "Pretlieskali" sme v rytme celú skladbou Veni, veni Emanuel.
Pripomenúc si, ako ťažko sme sa každý rok učili vždy len jednu slohu, sme sa už len pousmiali.

15. 12. 2020
PRÍPRAVA adepta začína starostlivosťou o citový a myšlienkový život. Duševné a duchovné telo bude obdarené vyššími nástrojmi a orgánmi svojej činnosti tak ako fyzické telo prírodnými procesmi.
Pozornosť duše je dobré upriamiť na deje klíčiace, rastúce a rozvíjajúce život a tie, ktoré súvisia s odkvitaním, vädnutím a umieraním. Celkom vedome a výlučne sa odovzdať jednému dojmu. Cit zmohutnie a nadobudne silnú a energickú formu, vo vnútri sa pri tom musí celkom utíšiť a nechať fakty procesov sledovať. Najprv si veci prezerať živo, potom sa oddať v duši oživujúcej myšlienke a citu a zamerať sa úplnou rovnováhou na oboje. Vybudujú sa jasnovidné orgány rovnako ako fyzické oči a uši. Citové formy spojené s 2 princípmi sú rozdielne, dokonalú formu si zabezpečíme vnútornými zážitkami. Východ Slnka a pomalé vystupovanie Mesiaca na obzore sú približné obrazy týchto 2 princípov.Vedú k najvýznamnejším duchovným účinkom.
Za úplného ticha sme maľovali. Užasnutí z dojmov sme stáli pred obrazmi a nechali dušu v oddaní zažívať prvý princíp.
Spievali sme a tlieskali sme naspamäť Bachovu skladbu Ja stojím tu pri jasličkách. Na konci sme ju všetci spievali a samy dirigovali.

V týchto časoch, keď:
Presne pred rokom, 16. decembra 2019, sme zažili historicky najnižší bod slnečnej aktivity za posledných 200 rokov - a s ním spojený vysoký bod v dopadoch kozmických lúčov z vonkajšej strany našej slnečnej sústavy, čo viedlo k destabilizácii a mutácii vírusov, čo tiež predpovedali určití virológovia - aj minulý rok.
V roku 2020 sa však dočkáme aj zvláštnej konštelácie Marsu, Jupitera a Saturnu, ktorých zvláštna vzájomná blízkosť je viditeľná na celom svete v marci v spojeniach Marsu a Jupitera 20. marca, Marsu a Saturnu 31. marca bol efektívny. A mimoriadne úzku konjunkciu Jupitera a Saturna môžeme pozorovať 21. decembra 2020 u zimného slnovratu na severnej pologuli, letného slnovratu na južnej pologuli.
Steinerove odkazy na súvislosť medzi slnečným žiarením, vírusovými mutáciami a pandémiou mohli byť pre chrípku potvrdené (pozri Sommer, M .: Holistické liečenie chrípky a nachladnutia, Stuttgart, 3. vydanie, 2020). Pôvodne nové sú však jeho zmienky o prepojení slnečnej aktivity, plánovania a pandémií, ktoré sa v roku 2020 potvrdili s mimoriadnou jasnosťou. Rudolf Steiner pri tom zdôraznil, aké dôležité sú nielen patogény, ale aj vnútorná konštitúcia ľudí a že je dôležitý pravidelný rytmus medzi hlavou a hrudníkom. Udržanie tohto rytmu je možné mnohými spôsobmi, v eurytmickej terapii, v tvorbe reči a umelecky, v pravidelnom rytme života a v antropozofickej meditácii. Tento vnútorný vzťah medzi hlavou a srdcom je adresovaný priamo v poslednej kvapke meditácie základného kameňa, ktorá v tejto dobe kozmickej drámy môže nechať prúdiť svetlo a teplo k nám dovnútra a ktorej starostlivosť dáva nášmu pohybu základ, na ktorom môžeme mať dôveru.

...bolo zažívanie takýchto momentov milosťou.

Správa o činnosti za šk.rok 2019/2020 II.polrok
V sobotu 4 1. 2020 Gloria Dei usporiadala tvorivé odhalenie úsmevu Mona Lisy od Leonarda da Vinciho s Radomilom Hradilom. Naviazali sme v spomienke na prednášku R.Steinera : Smích a pláč ako Božská fyziognómia v človeku : "Súnáležitosť človeka so svetom nám môže zvestovať slza na jeho tvári a oprostenie človeka od všetkého nízkeho, ktoré sa ho chce zmocniť, môže nám zvestovať úsmev na jeho tvári."

Budeme plakať alebo spievať ? Výzva pre rok transformácie 2020. Obrazom toho je Orfeus, ktorý hrou na harfu privádza zo svojho Ja divú zver, to znamená pudové sily astrálneho tela ( tela, v ktorom sa naša duša premieňa ), k pokoju, harmónii a premene. Priepasť leží medzi Vianocami a Epifániou.

Obec kresťanov v našich priestoroch uskutočnila 24.-25.1. 2020 stretnutie na tému Epifánia.

To, že rok 2020 bude mimoriadny sme akosi "v kostiach" tušili. Ale že až takýto prelomový ? To málokto vedel domyslieť dopredu.

12.1.2020 po 13. hodině nastala historická planetárna konštelácia. Planéta Saturn sa po 502 rokoch opäť stretla v exaktnej konjunkcii s Plutom v znamení Kozoroha. Stalo se tak naposledy v roku 1518. Hovorí sa o tejto dobe ako o dobe veľkej transformácie, kedy budeme musieť zložiť škrabošku z očí, ukázať konečne svoju tvár a začať veci riešiť z gruntu, to znamená zbaviť sa záťaží, o ktorých sme sa roky domnievali, že ich ešte budeme potrebovať.

Nie každý z nás má ambíciu stať sa spevákom, ale môžeme mať ambíciu dostať sa na tejto ceste oslobodzovania hlasu čo najďalej. Bez hrudného hlasu, zníženého hrtanu a otvoreného priestoru hltanu nie sme speváci. Z tohto dôvodu je absolutne nevyhnutné ovládnuť jazyk.

Ponorili sme sa do novej práce na Ave verum. Pri "zahryznutom" jazyku na 1. pozícii ladíme samohlásky a hýbeme sa v skladbe v rytme samy. Zistili sme, že je to schopnosť, ktorú máme už k dispozícii, aj vďaka individuálnym hodinám spevu, ktorú už teda môžeme vložiť do tvorivého procesu. Poctivo ladíme harmonické vzťahy. Stávame sa čoraz odvážnejšími a prestupujeme vedomím každú notu, každú samohlásku, každý interval.

Vošli sme do šiesteho stupňa vnímania svojho hlasu. Vnímania vlastného hlasu, aj susedovho hlasu, aj svojej hlasovej skupiny, aj druhej hlasovej skupiny, aj súzvuku celku. Po 10 rokoch spoločného spievania máme za sebou 646. stretnutie. Minulý rok začali všetci navštevovať individuálne hodiny spevu, takže majú za sebou cca 40 súkromných hodín, čo je 400 zborových.

Pri nácviku Vivaldiho Glorie nám v novom znení vznikla otázka, ako bola interpretovaná stará hudba ?

Odpoveď na otázku sme našli u Herberta-Caesariho, uznávaného pedagóga spevu 20.storočia, ktorý uvádza, že neexistuje nič také ako „rôzny“ hrudný hlas pre rôzne obdobia v histórii. Za Händla, za Mozarta alebo Belliniho či Verdiho – hrudný hlas bol hrudný hlas !

TERMÍNY KONCERTOV
Stabat mater, Pašiový koncert, Veľkonočný koncert a Vivaldi Gloria boli naplánované ako obvykle a obsah pomaly dozrieval.

KONZERVATORISTI
zaspievali komisionálne skúšky veľmi dobre. Najväčším zážitkom pre komisiu bolo Martinovo crescendo v Ombra mai fu. Znenie sa im páči, len nerozumejú, prečo máme hornú peru pretiahnutú cez zuby a v takom "divnom úsmeve."

FINANCIE a 2%
Vo februári sme vymenili svetlá vo veľkej sále. Vyžarujú teplejšie svetlo a sú úsporné. Neskôr sme vymenili aj radiátory za úsporné. Na všetky tieto výdavky bola vyslovená žiadosť k našim spevákom o finančnú podporu 2% z daní.

SZUŠ Hattalova 12 B Mestský úrad BA súhlasil, Bratislavský samosprávny kraj súhlasil, revízia elektriny prebehla, hasičov vybavujeme.

Všetky skladby potrebujeme dovtedy cvičiť s metronómom, kým ich nezaspievame celé ako pieseň. Takto sme trénovali samostatnosť posledné dva roky, aby nikto na nikom "nevisel" v sebaklame, ako dobre mu to ide.

Prednáška o Poslání hněvu ako darček k 10. narodeninám Gloria Dei započal poznávanie metamorfózy nášho duševného života.

Vo vyvažovaní vokálnych vektorov pokračujeme ďalej. Hlasové registre zahŕňajú veci ako falzet a hrudný hlas. My musíme rozvíjať oba. Vokálne vektory sú ťah hrtanu nahor, dolu, dozadu a dopredu. Registre majú bezprostredný vplyv na vektory, ktoré je dôležité správne vyvážiť. Vyhľadali sme si dobrú komornú interpretáciu Vivaldiho Glorie a počúvali sme ako dirigent pracuje s tempami a interpretáciou.

Mnohí prekonali prelomovú hodinu spevu, ktorá znamenala prielom v doterajších návykoch pri dýchaní. Po určitom čase v novej hláske nastane maximálny nárast znenia a rozšírenia. Svaly sa napnú na maximum, hlas vykazuje novú kvalitu. Obvykle však po takejto hodine nastane spätný ťah k starým návykom a buď sa kvalita na ďalšej hodine stratí a musíme ju znova pomaly vytvárať alebo žiak ochorie, aby staré návyky nemohli naskočiť. Po chorobe nové zvyky a "nástroje" pomaly uplatňujú svoje miesto. Vtedy sledujeme, koľko je v hlase nového a koľko starého. A podľa toho intenzívne alebo zľahka štartujeme ďalší beh naberania nových zvykov. V tejto fáze sme voči starým zvykom oveľa prísnejší a dôslednejší. Aj keď sa niekomu nechce, lebo vnútorné duševné vzpieranie sa vedie k bezdôvodnému dlhodobému prešľapovaniu na mieste. Rozlišujeme lenivosť a strach voči vykročeniu do nového. Pazúrmi sa niektorí držia starého, pritom sa už môžu oprieť o nové a preskočiť priepasť a postaviť sa na nový stupeň vývoja. Pre niekoho, kto nie je zvyknutý prežívať, keď staré v duši zomrie a nechať povstať nové, je tento proces veľmi ťažký, pretože si nevie predstaviť, že pri tom všetko doterajšie, na ktorom stáli jeho tzv. "sebavedomé" hodnoty sa pri skoku cez priepasť do tej priepasti zrútia. Takže preto nastávajú pred výskokom rôzne manévrovacie úskoky. A povaha a charakter sa krásne obrusuje.

Pridali sme tzv. "šliapanie rytmu", ktoré používajú aj profesionálny hudobníci, ak potrebujú v kritických pasážach podporiť presné zadelenie rytmických hodnôt v takte. K hlbšiemu porozumeniu sme si prečítali odborný článok Dr. Armina Husemanna Počujúci človek a realita hudby.

V Poslání pravdy sme sa dočítali, že Ja vychováva dušu rozumovú medzi 27-35 rokom života láskou k pravde. A kde končí vnímanie pravdy, začína diskusia. Na dne Pandorinej skrinky, z ktorej vypadávajú všetky ľudské utrpenia, všetko, čo pôsobí na ľudskú dušu pustošivo, zostáva nádej.

V článku Umlčané detstvo Dr. Reiner Patzlaffa sme sa dozvedeli, že z vnútorných reliéfov vytvorených svalmi skrze spev a reč sa stávajú vonkajšie plastické formy. Počúvajúci svojím spôsobom odpovedá na vnímanú reč presne rovnakými jemnými pohybmi, aké nevedome robí hovoriaci." Celé telo poslucháča tancuje precízny a plynulý sprievod k hovorenému slovu. "Pohyb novorodenca prebieha synchrónne s rečou dospelého a z tohto pohybu formuje dieťa svoju reč a pracuje na formovaní vlastného mozgu. Kto si je vedomý tejto obrovskej zodpovednosti, keď sa rozpráva s dieťaťom ?

V poslednej prednáške Leonarda da Vinciho v Akademii Milánskej v roku 1499 sme si s radosťou prečítali v reči na rozlúčku, ducha jeho učenia: “Láska sa rodí z poznania a čím je toto hlbšie, tým viac lásky vzrastá.“

9. 3. 2020 sme spievali spolu pred Koronou na vlastnú zodpovednosť. Zišlo sa nás 15 a po veľmi pomalom a dôkladnom rozoznení sa na M+NG a AI sme si s "tretiakmi" prespievali Zůstaňte a bděte se mnou, In monte oliveti a Popule meus.

Dali sme si 9 týždňovú Koronovú pauzu, aby sme ten vír, ktorý vzplanul do atmosféry, ukľudnili v našich hlavách a znova dušou dosadli do srdca, ktoré vždy vyhodnotí každú okolnosť s citom pre budúcnosť.

Počas tejto doby sme študovali s dianím súvisiace témy : odcudzenie sa telu = hlavový tón prítomnosť Ja v tele= hlavový tón spojený s hrudným registerom

Čím menej sme vo svojom tele prítomní, o to menej je naše telo preniknuté nami samými a o to ľahšie sa môže infekcia v tele šíriť.

Poslání zbožnosti
Atmosféra týchto dní dávala zabrať toku a sile našich myšlienok. Podľa našej povahy a charakteru sme boli schopní alebo nepripravení odolať ľuďom, ktorí spôsobovali slabosťou svojho ducha a svojej duše vôkol nás paniku. V takýchto chvíľach sme našli posilnenie našej duše meditáciou myšlienok, cez ktoré prehliadneme to, čo zostávalo doteraz v našom tušení.

V Poslání pravdy sme sa dozvedeli, ako sa duša rozumová alebo duša duše alebo duša citovej mysle vychováva pozitívnym spôsobom pravdou a vytvára tak v človeku vždy silnejší a silnejší stred svojej bytosti. Existuje výchovný prostriedok pre najvyšší článok ľudskej duše, pre dušu vedomú ? Pre dušu, ktorú vníma ducha ? Pre dušu, ktorá má spojenie s naším vyšším Ja ? Odpovede sme našli v ďalšej sérii článkov o metamorfóze duševného života.

Ani jeden z lektorov Gloria Dei nebol v karanténe. Neboli sme ani chorí. Chodíli sme na Hattalovu cvičiť samy. Zaujímalo nás, čím ste žili v týchto dňoch, aké úvahy vás posilňovali, aby ste situáciu zvládli. Prijali sme od vás požiadavky, že by ste chceli samy doma cvičiť. To nás veľmi tešilo. Hlasové nahrávky lektorov však nie sú na to vhodné, lebo by ste kopírovali náš hlas, ktorý počujete a neodhaľovali ten vlastný. Hodiny po Skype sme neodporúčali, lebo na prenos neviditeľných hnutí duše je nedostatočný.
Odporučili sme : spievajte cvičenia I a E cez zaťaté zuby alebo zahryznutý jazyk pred zrkadlom v širokom úsmeve, s prehrnutou hornou perou a učte sa skladby naspamäť.

K trvalému posilneniu imunity potrebujete iniciovať v sebe vytrvalého samostatne tvoriaceho človeka.

Smích a pláč. Pohybom medzi dvoma polaritami tvoríme zo seba bytosť, ktorá hreje.
Poslání hněvu. Ja vychováva dušu pocitovú. Aby sme mohli prebádať dušu, musíme viesť svoje pozorovania v duševnej oblasti.
Poslání pravdy. Ja vychováva dušu citovej mysle. Cítime uspokojenie z toho, keď sa stretneme v skutočnom živote s potvrdením predmyslených právd. To dušu napĺňa a zahreje ju v každom životnom štádiu novou silou.
Poslání zbožnosti. Ja vychováva dušu vedomú oddanosťou a láskou k neznámemu. Zbožnosť z Ja prúdi navonok, k predmetu, ktorý poznávame.
Lidská povaha. Ja hrá na našich troch duševných článkoch. Harmónia alebo disharmónia buduje základ ľudského charakteru.

Tým, že sme zahustili individuálne hodiny, tak si aspoň v dvojiciach prespevujeme pašiový repertoár. Ak sa dvaja zídu ... aj súznenie nastane.
Konzervatoristi zase majú pokoj na prehlbovanie vlastných procesov pri spievaní. Preto ďakujeme za všetky finančné príspevky, ktoré ste si nežiadali späť.
K doterajším zastaveniam na ceste duševných zážitkov sme študovali prednášku : Askeze a nemoc. Začína slovami: "Život človeka kolíše medzi prácou a záhaľkou."
V pokoji sme prehĺbovali procesy oslobodzovania hlasu a tríbili myšlienky o našom budúcom pôsobení.

Kolégium skonštatovalo, že sa sťahovať už nechceme, že sa chceme rozprestrieť v priestoroch, kde sa nám páči, ktoré sú podľa našich potrieb zrekonštruované a sú vhodné pre našu činnosť a nik nás odtiaľ nevyháňa. Teraz máme priestor, máme záujemcov, máme obsahy a nemôžeme učiť. Život je teraz plný paradoxov a snažili sme sa v týchto súvislostiach naplno sa vyznať.

K súboru prednášok k téme Metamorfózy duševného života som pridala ďalšiu : Podstatu egoizmu, Strach a otázku Nemoci a uzdravenia.
Prečo je reprezentantom strachu netopier ? V metamorfóze duše tak spejeme k otázke Ne-moci a uzdravenia. K úvahám o ne-mocnosti som priložila veľmi aktuálnu prednášku, ktorej obsahy pri výuke spevu aktívne aplikujeme: Klamná predstava o nemociach vo svetle duchovnej vedy.

Koncom apríla je nás viac na individuálnych hodinách, a tak "Korona izolačka" Hattalova 12 B pomaly ožíva. Na chodbe pribudli ľudia z firiem a "očami hladne oblizujú " naše plagátiky s ponukou činností, ktoré sú vyvesené na vchodových dverách. Zdá sa, že keď dáme o sebe vedieť všetkým firmám v budovách, tak je pravdepodobné, že sa objavia v našich radoch noví členovia.

V horúčkovitej túžbe po zdraví si zodpovedáme otázky: A sú ľudia naozaj chorí ? Nepochybne im niečo chýba, ale je tu vôbec nádej, že napriek tomu dosiahnu zdravie ? Čo to znamená : Človek sa vyvíja ? Čo znamená vedome alebo nevedome na sebe pracovať ? Ako súvisí spracovávanie dojmov z okolia s naším zdravím ? Čoho následkom sú hysterické choroby ? Čoho následkom sú hypochondrické stavy ? Prečo niektorí volia samovraždu ako únik z tejto kultúry ? Ako súvisí vzťah k zarábaniu peňazí so zdravím ? Čo je skryté pod pojmom "pohoda" ? Prečo láska robí človeka šťastným ? 3.5.2020 nepekné znenie v dolnom registri a pekné ak je pnutie thyroarytenoidy vyrovnané a arythenoidy vyrelaxované

Spoznávame dolný hlasový register. Čistota dolného registra závisí od rýdzosti falsetu, a naopak. Pri normálnej hlasitosti by sa v tomto registri mali spievať spodné a stredné tóny ženského hlasu. Všetko napätie pri falsete pre každý tón musí byť prítomné v dolnom registri, ak majú hlasivky správne držať svoje „struny“. Ak sa arytenoidové napätie uvoľní, dolný register sa zmieša a nadbytočné thyroarytenoidové napätie ( zmiešaná registrácia ) začne fungovať. Dolný register je čistý, keď sa do hry pridá zvýšené napätie svalov štítnej žľazy v koordinácii so všetkým arytenoidným napätím, ktoré sa môže udržať v danom štádiu vývoja. Zároveň nesmie existovať nadmerné tyroarytenoidové napätie. 3.5.2020 Destinová šla hore z dolného registra, lebo ho mala rýdzi a koordinovaný Dolný register musí byť prevedený v správnom rozširovaní. V ktorejkoľvek etape tréningového procesu sa dolný register musí používať až do určitého bodu pri normálnej hlasitosti. Nesmie sa používať príliš vysoko alebo príliš nízko; ( proste ako sa hlas ozve ). Každá chyba je škodlivá. Tento bod sa mení s vývojom techniky. Hlas nie je vôbec usadený, kým nie je možné dolný register používať až do výšky b1. To znamená, že žiak môže produkovať skutočne „otvorené“ tóny spodného registra až do úrovne c2 alebo des2.

Použitie dolného registra pri výkone
Ak sa cez d2 prenesie „otvorený“ čistý dolný register, môže sa použiť až do tohto tónu. Nikdy sa neprenáša ďalej, s výnimkou efektov fortissimo, ak sa môže použiť v celom rozsahu spevu za predpokladu, že hlas je „otvorený“ a plne rozvinutý. Veľmi vysoké tóny z dolného registra je potrebné počas technického cvičenia vždy zapracovávať. Po dosiahnutí tejto fázy nedochádza k poklesu intenzity, keď hlas spevák zmení na falzet, pretože es2 je už v línii intenzity posilnené.

Mnohí z vás už prišli v máji medzi nás na individuálne hodiny. Obnovujeme si rozvrhy. V tejto dobe sme boli citliví na to, čo kto medzi nás prináša a ako to na vás vplýva pri výhľade do budúcna. Preto som ako ďalšiu tému na zamyslenie vybrala : Pozitívní a negativní člověk : Aká je definícia pojmu pozitívnosti a negatívnosti ? Ako umenie prevádza negatívnym stavom k vyšším duševným stupňom ? Prečo sa týka negatívnosť a pozitívnosť každého človeka ? Prečo sa duševný život vysmieva nášmu poznaniu ? Po jednaní s majiteľom priestoru sme vyjednali zníženie nájmu od apríla o 25 %.

Naše putovanie premenou duševného života končilo témou : Omyl a setrvání v omylu ( ako zvíťaziť nad chorobnými vlohami ). Aký je rozdiel medzi omylom a zotrvávaním v omyle ? Ako je to s človekom, ktorý jedná pod pojmom, ktorý platil včera ale dnes už neplatí ? Ako sa stávame silní voči prekážkam a nadvláde vonkajšieho človeka ? Ako sa stane rozum pre človeka ružou v kríži ?

V pondelok 18.5. sme začali spolu spievať a niektorí aj spolu myšlienkovať. Chcela som počkať, kým „traja zamrznutí“ pominú, v duševnom kalendári sa nájdeme v 6. týždni, kedy prebehne akt poznania, teda vyrovnania duše so svetom.

Gloria Dei od 18.5. 2020 pokračuje v činnosti a pozýva k umeleckému pretváraniu duše nových členov. Spevácky zbor Moderato pre radosť z hudby a lásku k spevu, ktorý vedie Andrea Sýkorová je pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Inštrumentálna hra a teória pod vedením Mgr.art Janka Zelenkovej a Mgr.art Petra Zelenku BA pozýva k vyjadreniu svojich myšlienok v melódii, city v harmónii a ich usporiadaniu v pravidelnom rytme svojej vôle. Nazrieme spoločne do sveta hudby prostredníctvom inštrumentálnej hry: hra na klavíri, čembale, organe, viole, husliach ( moderných i barokových ), hra v komornom zoskupení. Postavíme kreatívny dom hudby na tých správnych základoch: hudobnej teórie a analýzy skladieb, hudobnej kompozície, improvizácie, dirigovania, intonácie a rytmu. Mgr.art Jitka Sapara Fischerová pozýva na Lekcie Spevu: „Drahí drozdi, orli, slávici, milé čajky, vrany, hrdličky. Príďte si zaspievať, veď spev je najmilšie potešenie. Popracujeme na technických cvičeniach, prečistíme a rozprúdime vitalitu, naučíme sa spievať piesne, zborové party, možno i árie. Pokročilých pozývam na prípravu koncertov, súťaží, talentových skúšok, či prácu na opernej roli.“

18.5.2020 sa k mysleniu pridala Marianna aj Martin a spievalo nás 11 odvážnych s dvoma hosťmi. U Lucii 5 hlasov spievalo Canticorum iubilo.

Pokúšali sme sa na skladbe Steight hinan spievať hudobnú myšlienku po vetách = v notovom zápise po riadkoch. Mala som dojem akoby 9 týždňové "korona prázdniny" neprerušili ani naše vzťahy, ani kvalitu znenia.

K zamysleniu som poslala predposlednú prednášku Lidské svědomí, ktorá nám predostrie vývoj svedomia v dejinách ľudstva. Je svedomie názor ? Je svedomie vybudované výchovou ? Je svedomie smerované ako následok za zlý čin ? Bolo svedomie vnímateľné od samého počiatku ? Je svedomie cnosť, ktorú sa dá naučiť ? Má svedomie vo svojom prejave aj svoju intenzitu ? Kde sídlilo svedomie v dávnych dobách a v akých prejavoch ? A ako je vnímateľné v dnešnej dobe ?

18.5.2020 sme sa všetci naozaj radovali, že môžeme opäť spolu spievať. Zažili sme, že až rovnaká farba hlasu a spôsob tvorby vokálov nám umožní spolu naozaj vytvárať hudbu.K tomu nám napomáha rovnaký spôsob, akým sa snažíme o modelovanie hlások v zadnom priestore.Pokročili sme v E cvičeniach a dali sme si mystický duet EWEOE. Vytvorili sme náladu, v ktorej sme vyladili spoločnú farbu nielen E ale aj O a Steight hinan v rytme naozaj stúpalo v čistých harmóniách.

Čas karantény sme teda využili na úvahy o Metamorfóze duševného života : Smích a pláč, Poslání hněvu, Poslání pravdy, Poslání zbožnosti, Lidská povaha, Askeze a nemoc, Podstata egoizmu, Nemoc a uzdravení, Klamná představa o nemocích, Horečná touha po zdraví, Pozitivní a negativní člověk, Omyl a setrvání v omylu, Lidské svědomí, Poslání umění

V meditácii o Poslaní umenia sme si odpovedali na otázky : Čo majú spoločné všetky úvahy smerované k hľadaniu pravdy s umením, ktoré sa chce vyžiť v kráse ? Ako zistil Goethe, čo je podstatou pravdivých umeleckých diel ? Ako hľadal pramene bytia v spriaznenosti pravdy a krásy, poznania a umenia Richard Wagner ? Ako to, že umelecké osobnosti pripisujú umeniu také poslanie, že to priťahuje duchovných bádateľov ? Čím sa umenie stalo v rámci celého vývoja ľudstva ? Aký je význam umenia pre ľudstvo ? Aké skúsenosti potrebujeme, aby sme zažili Ó, spievaj mi múza v úvode Homérových básní Illiada a Odyssea ? Z čoho vzniklo západné básnické umenie ? Aký malo charakter snivé vedomie ľudí v pradávnych dobách ? Čo videl človek vôkol seba ? Z akej schopnosti človeka vznikli mýty, povesti, rozprávky a legendy ? Ako človek pociťoval vzťah pôsobenia duchovných bytostí voči sebe ? Čo bolo príčinou Trójskej vojny ? Čoho dozvukom bol hlavný spor v tejto vojne ? Prečo hľadáme bod zlomu vo vývoji ľudstva ešte pred Homérom ? Čo je náhradou za jasnovidnú silu staroveku ? Kde najviac sa rozvíjal vnútorný pocit Ja ? Ako vzniká prebytok síl a čím sa prejavujú ? Ako súvisí pramodlitba, pieseň a hymnus s Gréckym národom ? Ako sa zmenila ľudská duša za Aischyla ? Z čoho sa vymaňuje Aischylov hrdina ? Pod vplyvom čoho sa premenil epos v drámu ? Z čoho vytvoril Aischylos postavu Prométhea ? Prečo bol Aischylos obžalovaný z prezradenia mysterijných tajomstiev ? A prečo je to len na pol pravda ? Ako žijú pradávne pravdy v inej podobe ďalej ? Akými cestami sa uberalo umenie od Aischyla k Dantemu ? Ako sa stal Dante v 35 rokoch schopným pozerať do duchovného sveta ? Ako vytvára v Božskej komédii obrazy duševných síl, ktoré brzdia vývoj Ja ? Prečo Platón poukazuje na súvislosť duše vedomej s múdrosťou, duše rozumovej s odvahou a duše pocitovej so striedmosťou ? Čo reprezentuje vlčica, lev a oči rysa u Danteho ? O čo sa opiera Dante ? O čo sa opiera fantázia ? Prečo spieva nesmrteľná duša o spasení hriešnych ľudí ? Čo bolo u Danteho obzvlášť nápadné ? Aké postavy tvorí Shakespeare ? Prečo zapiera Shakespeare sám seba ? Z čoho tvorí Shakespeare svoje postavy ? Ako sa mení zobrazovaný svet vo vývoji básnictva ? Ako je možné porozumieť hlbinám a jemnostiam Danteho diela ? Ako previedol duchovno do nižšej oblasti Dante ? Kam až zostúpilo umenie cez Shakespearovo dielo ? Ako vypracoval Goethe za 60 rokov postavu Fausta ? Ako ho premenil do objektívnej povahy ? Prečo je Faustom v podstate každý človek ? Kam zostúpil Goethe vo svojom vnútri ? O čo ide vo Faustovi ? Aké poslanie má umenie v medziobdobiach ? Prečo je dôstojnosť ľudstva v rukách umelcov ?

Prebehla dlhoočakávaná metamorfóza BACHz na koncertný ansámbl. Po 10 rokoch tím lektorov Gloria Dei zvážil, čo potrebujeme urobiť, aby sme verejnosti ukázali naše smerovanie v čo najlepšej kvalite. Štúdium na konzervatóriu nám dáva silu a zručnosti, aby sme sa pustili aj do ťažších skladieb, na ktoré sme museli doteraz stále rezignovať. Pred dvomi rokmi začali mnohí chodiť na individuálne alebo skupinové hodiny. Potom sme museli skupinky rozdeliť, aby sa vývojové potreby šili individuálne na mieru. Už vieme, že na individuálnych hodinách sa vyvíjame všetci pomerne rovnomerne a dobre, ale zručnosť pri naštudovávaní nových skladieb a prehlbovanie interpretácie starých skladieb sa deje priamo počas zborovej hodiny. To znamená, že kto vládze chodiť len raz do týždňa na zborovú hodinu, tak nech chodí od septembra 2020 len v pondelok. Týmto opatrením smerujeme k tomu, aby sme mohli BACHz premeniť na koncertný ansámbl, ktorý bude na verejnosti reprezentovať našu školu spevu inšpirovanú Školou odhalenia hlasu vypracovanou pani Werbeck. Pre nové povinnosti budeme potrebovať čas na samoštúdium 2-4 hodiny týždenne, flexibilitu pri uvoľňovaní sa z práce a hlavne cca perspektívu 7 rokov sa spevu v tomto súbore intenzívne venovať.

Rada by som tiež zachovala BACHz pre aktívnych zboristov z Gloria Dei, prípadne nových pokročilých spevákov z iných zborov a tiež umelecky premenila to, čo sme už spolu doteraz vypracovali.

V júni sme samostatne v eweoe a v Chor der Engel aplikovali messa di voce. Táto technika je už pre pokročilých a môže sa začať vyučovať, keď hlas je už tzv. posadený. Messa di voce ( taliansky približne "položenie hlasu" ) je hudobná technika spočívajúca v postupnom crescende a spätnom diminuende pri zachovaní rovnakej výšky tónu. Tzn., že tón má byť nasadení v tichej dynamike, potom postupne pozvolna zosiluje, až dosiahne plnej sily hlasitosti, potom, podobným spôsobom ustupuje späť do tichej dynamiky. Technika messa di voce nie je to isté, čo mezza voce ( taliansky, polohlasno" ). Mezza voce znamená, že part sa má spievať na pol sily.

Vodná hudba skúša zase naš rytmické sily a tichý nádych ( á la kapor alebo šťuka ), podporený silou ťahu spodnej čeľuste. Tu sme precitli do presného rytmu a soprány spievali ťažký úsek na 2.strane, kde mohli trénovať spájanie a vyrovnávanie registrov. Tak všetko, čo bolo z citu uložené vôľou do podvedomia, môže vôľou k mysleniu vystúpiť do vedomia, aby sa to mohlo stať trvalým vlastníctvom duše.

Recenzia v Hudobnom živote Jany Zelenkovej k Dejinám hudby tentokrát trochu jinak od Dostala je konečne uverejnená.

Škola odhalení hlasu - V. Werbeck-Svärdströmová Cesta ke katarzi v umění zpěvu je najžhavejšia a netrpezlivo očakávaná novinka. Kniha je na svete. Preklad knihy madam Werbeck Radomilom Hradilom bol skontrolovaný pani Alžbetou Hnilovou, ktorá je žiačkou Thomasa Adama. Vyjadrila sa : "Z Vašeho překladu mám velkou radost! Opravdu se mi líbí, jak píšete. A všechno velmi pěkně sedí a dá se dobře pochopit. I text pana Schriefera jste zvládnul výborně! Podle mého názoru jste také dokázal knize dát takový jasnější a ukotvenější ráz. A mám pocit, že jste svým jasným, čistým a pokorným překladem mnoho pro dnešního čtenáře vyrovnal."

Do češtiny preložená kniha madam Werbeck robí radosť nielen nám, ale aj našej a českej duši národa, ktorá je týmito precízne sformovanými myšlienkami obohacovaná obrazmi a pojmami, ktoré si pri štúdiu spevu vytvárame. Kniha ide do sveta a my s ňou ako škola inšpirovaná Školou odhalenia hlasu.

Pri správnom dýchaní by sa mal uvoľniť hrudník a brušné svaly.
Pri vdýchnutí sa oblasť žalúdka a hrudný kôš rozširuje.Keď začneme spievať, uvoľňovať, expanzia by mala pokračovať. Naša tzv. guľa sa zväčšuje. V ideálnom prípade by sa nádychové svaly mali rozširovať tak, aby odolali expiračným ( výdychovým ) svalom príliš rýchlo prevziať a vytlačiť vzduch. Ak nedôjde k udržaniu expanzie, môže dôjsť k uzáveru a zúženiu hrdla. Krk by sa nikdy nemal používať na zadržiavanie dychu. E rovina postupne zhora zapája svaly až tam, kde končí hrudná kosť vpredu a vzadu, kde sa upína iliopsoas na chrbticu. Rozšírením dýchania do boku sa zväčšuje dychový objem spodných hrotov pľúc ( 10-12 rebro ), kde sú steny priedušníc často zatuhnuté a plné vody, teda nedýchajú. Ak pociťujeme bolesť alebo pnutie v tzv.podprsenkovom obvode, tak je to znak, že správne prepracovávate túto oblasť a meníme ju zo statickej na elastickú. V tejto oblasti sa totiž výdychové svaly extrémne namáhajú, aby naša guľa len tak ľahko "nespľasla."

3.6.2020 prebehlo 666 spoločné stretnutie ! Konečne sme boli včera temer v plnej zostave. Ešte minimálne dva basy a dvaja tenori nám chýbajú. Teším sa, že sa zapojila aj Jitka svojou skúsenosťou a Janka vniesla aspekty poučenej interpretácie barokovej hudby. Máme čas hľadať a vylepšovať.

Namiesto Konferencie 7 umení v júli, budeme mať 2x trojdňové sústredenie na prvú a poslednú časť Mozartovho Requiem.

O našich aktivitách sme dali vedieť všetkým našim 107 susedným firmám na Hattalovej 12 A,B,C.

Vypracovaný štátny vzdelávací program pre SZUŠ bol odobrený. Ešte nás čaká rekolaudácia priestorov alebo aspoň zmena ich účelu využívania.
Na konci júna sme zaspievali Vivaldiho Gloriu celú a začíname ju vnímať ako celok. Čaká nás radostná práca, keď noty a rytmus sú už usadené a môžeme hľadať vrchol melodickej linky a budovať frázovanie jednotlivých hlasov v rámci harmónie a prirodzeného ťažiska slova, vety.

Cvičíme liquidné konzonanty (Ng)+ (M+), ktorými spájame registre a posilňujeme ťah spodnej čeľuste. M+ je M so zahryznutou hornou perou. Sledovali sme polohu nášho jazyka voči mäkkému podnebiu na hlásku NG. Znenie sa rinulo vzadu za hlavou pozdĺž chrbtice nahor. Keď sme pridali hlásku M a zatvorili vpredu ústa, zistili sme, že sa nám vnútorný priestor v ústach chce zmenšiť. Udržať mäkké podnebie polohou jazyka v rozzívnutí vyžadovalo od nás väčšie úsilie.

Jazyk je najsilnejším svalom v ľudskom tele. Čo v srdci, to na jazyku.Pozreli sme si na videu, koľko svalov sa k nemu upína. Pozreli sme si, ako funguje jazyk, mäkké podnebie a poloha hrtana pri štyroch druhoch spevu - light mix, spev dopredu, opera, rock. Ďalej som upozorňovala na to, že cez zaťaté zuby a vnútorný úsmev sa nám vytvára iný profil tváre. Pri skúmaní dôležitosti zaťatých stoličiek som narazila ešte na tieto dôležité videá, kde som uvidela dva svaly, ktoré v čeľustnom kĺbe spôsobujú nedostatočné otváranie úst alebo klopkanie pri žuvaní. Pri cvičeniach na hlásku E a hlavne Ä som sa stretla s bolesťami okolo zubov múdrosti, spazmami svalov okolo čeľustného kĺbu, a našli sme aj odpoveď prečo človek v noci chrápe.

Temporomandibular Joint (TMJ) Anatomy and Disc Displacement Animation Videá na túto tému poukazujú na problémy, ktoré počujem, keď sa namáhame spievať IE-E- Ä.

18-ti členovia BACHzu súhlasili s novými podmienkami od septembra 2020. ( ripienisti 2x týždenne zbor, 1 indiv. hodina spevu, domáca príprava, 80 % účasť ) 1.soprán : Knezovičová, Sýkorová, Kurdelová, Šalamonová, Maťová
2.soprán : Piršelová, Kloučková
1.alt : Gábová, Španik, Porvazníková, Beliančinová
2.alt : Škafská, Hudecová tenor : Králik, Knezovič
bas : Matuška, Švehlík, Klučka

Komisionálne skúšky na Konzervatóriu sme všetci úspešne zvládli. Počas leta pracujeme na dramatizácii Čarovnej flauty od Mozarta. Už je nás 9 konzervatoristov. 6.ročník spev : Ľubica, Světlana, Lucia, Andrea, Marianna
4.ročník spev : Martin Králik
3.ročník spev : Michal Švehlík
2.ročník tanec : Andrea Beliančinová
2.ročník hudobno-dramatický odbor : Michal Klučka

Mnohí sa zaujímali,aké máme témy absolventských prác :
Knezovičová: O prekážkach na ceste odhaľovania hlasu pri práci s dospelými.
Kloučková: Dôležitosť pohybu jazyka pri speve.
Piršelová: Umenie dýchania pri štúdiu spevu.
Sýkorová: Zmena vedenia znenia, cvičenia pre spájanie registrov a posadenie hlasu.
Gábová: Vyrovnávanie samohlások, ich umiestnenie a artikulačné problémy vo výslovnosti spoluhlások pri speve.
Ku každému cvičeniu Světlana napísala množstvo svojich a mojich pozorovaní. Svoju prácu budem písať asi takto : Dôležitý zážitok sme mali pri cvičení „W-E“ nálada Zeme.

Cvičenie na odvahu a smelosť.
Keď sme už zvládli cvičenie „ ebike bubibú“ a získali sme pocit, že tón f2 už nie je pre nás pocitovo vysoký, tak máme hrtan dostatočne nízko na to, aby sme začali cvičiť cvičenie „W-E“ na budovanie odvahy a smelosti. Horné zuby jemne zahryzneme do spodnej pery a kútiky v širokom úsmeve napneme smerom dozadu okolo zubov. Pred týmto cvičením sa nenadýchneme, ale pokúsime sa počas rozoznenia „V“ vdychovať dlhšiu dobu, aby sme docielili pocit nasávania až po päty. Tak vznikne podtlak, který vnímame ako kumuláciu napätia v brušných svaloch, hlavne okolo slnečného pletenca. Po tomto nazbieranom napätí vypustíme hlásku „E“ tak, že spodná čeľusť ju bude ťahať čo najviac dozadu. Horná pera musí byť držaná v oblúčiku, aby zachytila horné zuby a stabilizovala hornú čeľusť. Čeľusť i sánka a obe pery sa pri vypúšťaní „E“ nepohnú. Ak vypustím „E“ dozadu, otvorí sa tým nový znelý prostor za mnou. Úpon oboch čeľustí bude silne vnímaný. „V“ nasáva telesnú tekutinu silno zdola nahor až po výšku spodných zubov a potom spodná čeľusť, ako celistvá, kompaktná „zásuvka“ posunutím dozadu pri explodujúcom vypúšťaní „E“ odkloní túto nakumulovanú energiu pod fyzické hlasivky, ktoré tým zväčšujúcim sa znením nie sú zaťažené. Ozve sa oveľa hlasnejší tón ako kedykoľvek predtým. Do hlavovej rezonancie sa práve začal primiešavať hrudný register.

Dávame si pozor :
- aby sme pred cvičením nenadýchli a nespôsobili tak výdych počas „V“ a nádych počas „E“, čo je presne opačná situácia, akú máme dosiahnuť;
- znenie počas nasávania na „V“ musíme pociťovať za dolnými zubami, nie za hornými;
- aby sme nenasali viac, ako dokážeme cez „E“ posunúť dozadu, príznakom nadmiery nasatého je následný kašeľ;
- aby sa myseľ prestala brániť procesu, pretože sa krčné svaly veľmi namáhajú;

Odporúčania :
- skúšame cvičenie urobiť aj potichu, kedy vnímame proces uskutočňovania v jemnejších detailech;
- cvičenie opakujeme v jednom dni len 3 x za sebou;

Autosugestívny pocit :
- nemusí to byť taký boj samého so sebou, ak prijmem, že „E“ nie je malý bod, který sa má posunúť dozadu, ale je to veľký priestor, s ktorým sa dá pracovať; - posunutím celej dolnej čeľuste dozadu s hybným momentom v úponoch cítim námahu v zdvíhačoch krku, ktoré sú pri čítaní a práci na počítači ochabnuté alebo skrátené, protože človek hlavu mierne predsúva;
- môžeme spočiatku cítiť pri znení „E“ vzadu za zátylkom určitú překážku;

Výsledky :
- svaly okolo krčnej chrbtice a tie, ktoré siahajú až pod kľúčne kosti sa časom skoordinujú a horné laloky pľúc začnú naplno nadychovať a vydychovať;
- pohyb bránice zmocnie;
- aktivuje sa bočné reberné dýchanie;

Pri správnom dýchaní by sa mali uvoľniť hrudník a brušné svaly.Pri vdýchnutí sa oblasť žalúdka a hrudný kôš rozširuje. Keď začneme spievať, uvoľňovať, expanzia by mala pokračovať. V ideálnom prípade by sa tzv.nádychové svaly mali rozširovať tak, aby odolali tzv.výdychovým svalom príliš rýchlo prevziať a vytlačiť vzduch. Ak nedôjde k udržaniu expanzie, môže dôjsť k uzáveru a zúženiu hrdla. Krk by sa nikdy nemal používať na zadržiavanie dychu.

Terapeutické využitie cvičení na „E“ :
Hláska „E“ sa vytvára akoby krížením prúdov vo vydychovanom vzduchu, preto je v chirofonetike pomenovaná ako zubná hláska. Tento krížiaci sa charakter „E“ sa dá nájsť na mnohých častých tela: v svaloch, v nervoch, v prepojení ľavej a pravej polovice hlavy. Nervový systém mierni srdce, aby mohlo regulovať príliv a odliv krvi tak, ako je treba. Krv nesmie pri rozčúlení bujne preplniť perifériu a pri strachu sa príliš stiahnuť. Pri hnutiach duše, pri hneve, zahanbení, radosti a trápení musí zostať pánom situácie svetlo rozumu. Na druhej strane srdce poskytne nervovému systému teplo pre vnímavosť, myslenie a jas, ktorý sa prejavuje v náhlom nápade. To všetko je vplyv „E“. „Znenie „E“ upevňuje naše Já v éterickom-životom-vodnom tele“, píše Rudolf Steiner. V speve sa to prejaví tak, že hlas zmocnie a my sa cítime stabilnejšie a pevnejšie postavení vo svete.

Na začiatku júla sa konala brigáda, pretože do Marianninej a Andreinej miestnosti počas daždivého počasia zatieklo. Aby sa miestnosti a strecha mohli opraviť, všetky veci sa vyniesli do ostatných miestností. Sme opäť v situácii, kedy hmota dáva zabrať. 11.8. sme sa mohli opäť vrátiť do všetkých miestností a vo vymaľovanom skladíku sme uložili menej používané veci.

Sústredenie REQUIEM Mozart
8.7.2020 bola zavŕšená dvojročná náročná práca na naštudovaní 1. a 12. časti Requiem. Ak sa zídeme všetci, tak to začína znieť veľmi sľubne. Na individuálnych hodinách počas prázdnin vypracujeme frázovanie a samostatnosť nástupov.
Obec kresťanov a Alma Sofia mali v našich priestoroch tiež prvé stretnutia.

ATELIÉR GOETHE sa presťahoval na Hattalovu 12A.

20.8.2020 absolvujeme komisionálne skúšky s 1.dejstvom Čarovnej flauty.

22.8.2020 u nás prebehne seminár Pohyb, hudba, reč s lektorkou Priestorovej dynamiky Mgr.Danielou Menschyovou a lektorkou Eurytmie Elenou Schmutzovou, ktorý ukončí umelecké predstavenie.

Školský rok 2019/2020 I.polrok
Počas leta 2019 sa firma Aliante Group, s.r.o., ktorej konateľkou je Lucia Piršelová, pustila do rozsiahlej rekonštrukcie prenajatých priestorov na Hattalovej 12 B. Rozhodli sme sa vybúrať tri priečky a spojiť 4 miestnosti, aby vznikla veľká sála o rozlohe 84,88 m2 a na severnej strane vybúrať jednu priečku a spojiť dve miestnosti, aby vznikla malá sála o rozlohe 64,6 m2. Pre individuálnu prácu tak zostali v priestoroch ešte dve miestnosti s cca 22 m2 a jedna väčšia s 26,3 m2. S kuchynkou a malým skladom sa priestor o celkovej rozlohe 258 m2 stal úplne ideálnym miestom pre rozvoj všetkých našich umeleckých aktivít.
16.9. sme slávnostne otvorili veľkú sálu Gloria Dei. Menšia sála Aliante bola dokončená až 1.decembra. Gloria Dei spoločenstvo sa rozšírilo o dvoch lektorov. Výtvarný ateliér si vzala na starosť Jana Baníková a tanečno-pohybové umenia Andrea Beliančinová, ktorá začala tento odbor študovať na konzervatóriu vo Zvolene. Všetci sme sa s veľkou radosťou rozprestreli do učební a pustili do práce. Staré skladby sme s novými schopnosťami tvarovania hlások prebudovávali a dávali im pevný rytmus, ktorý sme niesli už celkom samy bez dirigovania. Dokončili sme prvú časť z Requiem od Mozarta a upevnili adventno-vianočný repertoár. BACHz sa venoval Monteverdiho Laetániám , Ave Marii a Vivaldiho Glorii. Temer všetci členovia zboru už chodia na individuálne hodiny spevu a tak nácvik skladieb prebieha rýchlejšie a zároveň môžeme hlbšie prepracovávať detaily. Výraznou oporou je naša nová korepetítorka Mgr.art. Janka Zelenková, ktorá sa so záujmom, ako kantorka cirkevného zboru, zúčastňuje aj našich speváckych rozcvičiek. Konzervatoristi úspešne zvládli štvrťročné komisionálne skúšky, na ktorých pedagógovia konzervatória skonštatovali výrazný pokrok v speváckej technike a pustili sa do naštudovávania Mozartovej Čarovnej flauty. S členmi BACHzu odspievali 6.12. adventný koncert s prednáškou farára Obce kresťanov Franka Peschela a 11.12. adventný koncert vo Zvolene. Netradične v pondelok 16.12. sme nové priestory prezneli hudbou v nálade adventnej a vianočnej. Bez dirigovania. Naša farba znenia je charakterizovaná ako od srdca, radostná a “guľatá.”
Výtvarný atelier sa venoval pozorovaniu jesenných darov prírody a ich farebnému kresleniu podľa skutočnosti. Úvodné cvičenia na ľavú a pravú ruku (bez gumovania) pomohli pripraviť sa k následnému exaktnému kresleniu „naostro“. Snažili sa nevšímať si snahy ľavej (racionálnej) hemisféry neodôvodnene korigovať to, čo vidí tá pravá. Zvykali si aj na neobvyklý úchop pastelky. Zistili, že na schopnostiach ruky držať ceruzku až tak nezáleží, ako na ochote duše preniesť na papier to, čo skutočne vidí - aj keby to vyzeralo neobvykle. Počas októbra pozorovali rastliny. Využili jesennú možnosť sledovať životné premeny dozrievania a odumierania, ktoré sa práve očividne zjavujú v v zmene farebnosti plodov a listov. Po zapojení pravej hemisféry už nepociťovali po exaktnej kresbe únavu. V novembri mohli s chuťou začať s čierno-bielou šrafúrou. Takzvaná šikmá šrafúra (v určitom uhle) je jednou z najstarších goetheanistických techník. Je to vlastne kresba bez línií, tie vzniknú samé od seba ako „vedľajší produkt“. Je akýmsi prechodom medzi kresbou a maľbou a oslovuje ako myslenie tak cítenie. Prináša nielen pekné výtvarné výsledky ale harmonizuje aj duševné schopnosti. Na najbližšom stretnutí si povedali niečo o jej tvorcoch, histórii a naučili sa základy prostredníctvom jednoduchých cvičení. Tvorili kresby podľa predlohy. Pre zúčastnených to bol ich prvý obrázok touto technikou a výsledky boli vynikajúce. Posilnení úspechom sa vybrali na malé dobrodružstvo a šrafovali podľa reálneho modelu. Týmto hrdinským činom (iba s pomocou malej rozcvičky) sa postupne učili prepínať vnímanie z 2D do 3D a opačne.
Tešíme sa, že o prácu v našich priestoroch majú záujem aj spriaznené skupinky umelecky a filozoficky tvoriacich ľudí.

Školský rok 2018/2019
10.9.2018 sme slávnostne otvorili spevom adekvátny priestor nášmu novému obsahu.
Nový cenník
, ktorý starostlivo pripravila Andrea Sýkorová vošiel do platnosti bez veľkých námietok. Niektorí starší členovia to vzdali, tak len dúfame, že im spev bude natoľko chýbať, že sa časom vrátia.
Do 2.ročníka k Lucii prišlo mnoho nových záujemcov, ale nakoniec sa vytvorila skupinka okolo 16 členov. 9.ročník sa pustil do nácviku Mozartovho Requiem.
Mnohí sa pýtali, kedy spievame najbližší koncert. A prečo až v júni 2019.
Priestory na Račianskej 107 v budove Obchodnej akadémie sme si už naplnili znením a výborne sa nám v nich pracuje. Werbeck cvičenia nám pomáhajú, aby náš hlas znel vôkol nás ako keď zvoní zvon. Všetky naučené skladby prespevujeme s metronómom a hľadáme ten správny rytmus a metrum, v ktorom by sme ich mohli bez dirigenta samy zaspievať. Venujeme sa aj vyrovnaniu samohlások, aby sme mali na každom tóne vo všetkých hlasoch všetci rovnakú farbu.
Uvedomujeme si obsahy skladieb a učíme sa ich naspamäť.
Rastieme svojimi schopnosťami do novej kvality a precitáme do nových súvislostí.
Každý koncert pre nás znamená vynorenie a prerušenie tohto procesu.
Do júna sa teda mienime stále viac a viac ponárať do hlbín a spoznávať sa.
Konzervatoristi, ktorých vediem inšpirovaná cvičeniami pani Werbeck, tento rok maturujú na Konzervatóriu PinkHarmony vo Zvolene. Zistili sme, že touto „externou“  formou štúdia sme si vymedzili veľkú slobodu vo vedení terapeutického procesu oslobodzovania hlasu a plnenia požiadaviek curricula štúdia v plnej miere. Pri každom nároku na prepracovanie novej vrstvy v tele znením sa objavia prekážky, ktoré nás privedú k novej úrovni zdravia a tento proces je v čase nepredvídateľný.  Preto sme poprosili Radomila Hradila, aby vo vydavateľstve Franesa vydal od R. Steinera GA 158 „Svět jako výsledek rovnovážných působení,“  lebo tieto pozorovania nám pomáhajú  pri  rozpoznávaní výsledkov činností odporujúcich bytostí v nás.
Konzervatoristi počas vianočných sviatkov zase intenzívne cvičili a Peter nám urobil rozbor skladieb na maturity.
Cvičenie myslenia sme ukončili 12.odstavcom z 1.kapitoly Podmienky z knihy:”Ako dosahovať poznatky vyšších svetov.”
Počas jesenného obdobia sme sa s Michalom ako študenti reči a divadla venovali novej kvalite pohybu, kedy je hýbateľom periféria-okolie človeka, z ktorého prichádza impulz k hýbaniu sa. Inými slovami sme sa snažili spraviť z nášho tela poddajnú hlinu, ktorá nás má stále citlivejšie nasledovať. Nevyhýbali sme sa ani stále rastúcej kvalite svietenia aj v spojení s rôznymi gestami a artikulačným cvičeniam. Nadobudnuté skúsenosti sme použili pri práci na individuálnych monológoch.
V samotnom závere sme pokročili k skúmaniu prvého psychologického gesta, ktoré bude našim novým prostriedkom k odhaľovaniu divadelných charakterov.
Do nového roka 2019 sme už vstúpili s podpísanou zmluvou na priestory.

Školský rok  2017/2018
V prázdne prázdnin sme v tušení obnovovali svoje sebaobjavovanie a sebanachádzanie sa.
Plod uvnútorneného výskoku v slnečných lúčoch sa v rytmickom článku našej bytosti odzrkadlil aj v našom pravidelnom spoločnom úsilí na ceste za správnym znením.
Spojenie myslenia s cítením – melódie s obsahom vo výraze bude výzvou tohto školského roku.
4.9. sme sa skoro všetci v radostnej nálade zišli a každý člen sa predstavil a povedal, koľko rokov spieva v zbore Gloria Dei.
Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch ?
Do pracovnej skupiny tvorivého myslenia prišli noví členovia, takže sme začali so spracovávaním myšlienok opäť od začiatku už desiati.
STABAT MATER ženský zbor Gloria Dei
Tento zbor naväzuje na prácu z pondelka, ktorú tu prehlbujeme. Učíme sa frázovanie v rámci metra a prácu s dynamikou a rytmom.
BACHz / Bratislavský chrámový zbor Gloria Dei
Od septembra sa väčšina spevákov zapojila do individuálneho vzdelávania v speve. Aby práca na znení mohla v skupine napredovať, bolo nutné vysloviť podmienku pre ďalšiu spoluprácu, a to,  aby sa každý člen individuálne v speve pravidelne dovzdelával pod vedením Ľubici, Marianny, Lucie alebo Martina.
Štúdium na Konzervatóriu vo Zvolene
Hľadáme, skúšame, bádame, pozorujeme, porovnávame, počúvame, hráme na klavíri, spievame a rozmýšľame. Ľubica, Světlana, Lucia, Andrea a Marianna.
Umelecké stvárňovanie reči
V septembri sme začali druhý rok štúdia psychologického a rečového gesta, umeleckého stvárňovania reči a divadla. Naše stretnutia prebiehajú naďalej v stredu. Novinkou je tento rok náš vyšší počet. Pravidelne cvičíme a výdatne sa smejeme už takmer desiati (ale bolo nás už aj 12). Keďže polovicu skupiny teraz tvoria začiatočníci, začali sme intenzívnym opakovaním tém z minulého roka. Rýchlo sme sa pustili do 4 kvalít pohybu a svietenia. Intenzitu našej práce sme však posunuli na novú úroveň. Učíme sa rozlišovať nuansy v napätí našich svalov a rozdiely, ktoré vytvára imaginácia. Kvality pohybu zatiaľ trénujeme v krátkych improvizáciách. Krátko na to sme sa nanovo zoznámili so 6 základnými gestami reči. A hneď potom sme ich začali používať spolu s kvalitami pohybu v naštudovaní balád. Všetky prvky neustále prehlbujeme, uchopujeme ich z nových uhlov pohľadu. Samotné gestá reči teraz skúšame na jednoduchých rečových cvičeniach, pričom občas sa nám aj jazyky idú polámať. Učíme sa ako nevnášať do vety vlastné emócie so zámerom, ako nechať gesto ovplyvniť reč, načúvať počas toho ako hovoríme a až potom objavené, predchnúť dušou a urobiť z toho autentický umelecký výraz. Jednoducho náročná práca, ktorá skutočne baví.
MUDr.Štefan Sivák "ordinoval" v domčeku na Gorazdovej 18  v stredu 22.novembra 2017.
Teší nás, že náš web s notami a pomôckami slúži aj iným dirigentom a že noví speváci stále pribúdajú.
Hudba je obrazom vôle samotnej. A preto sa už nedivíme, že ten, kto zaspieva skladby už sám, nechce nikoho svojou vôľou ťahať. Prečo ? Pretože vie, že by mu odobral možnosť naplno využívať len svoje vôľové sily pre spev, aby zmocnel. Tí čo doteraz 7 rokov ťahali si zaspievajú, tí čo boli doteraz ťahaní budú ťahať tých, čo vedia skladby ešte menej. V takejto nálade sme pripravili Adventný koncert na sobotu 2.decembra 2017 o 19 hod .
7 dôvodov, prečo náš adventný koncert zaznel s tým istým programom už tretí rok:
Znenie zboru sa cvičeniami premenilo, lepšie ovládame repertoár, zvýšilo sa sebavedomie jednotlivcov, skúsime nové rozostavenie zboru, Petrova korepetícia na špičkovom nástroji zdvihne úroveň koncertu, speváci, ktorí ešte nespievali s nami koncert majú novú príležitosť,spievaním naspamäť posilníme aktívny kontakt s publikom. A vôľa, nasadenie, odvaha, životný entuziazmus, zdroj životných síl a radosť spájania sa so svetom boli v speve najpočuteľnejšie. To ocenili aj hostia koncertu Jitka Sapara Fischer a Peter Mikuláš, sólisti SND.
Členovia Gloria Dei vystúpili ako hostia na koncerte Hradišťanu a Jiřího Pavlicu v pondelok 18.12.2017 o 19 hodine vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej 28 v Bratislave, kde zaspievali Sanctus a Benedictus z jeho vianočnej omše Missa Brevis a zdatne zvládli s ním aj rytmicko-metrickú improvizáciu Hajdom hajdom tydlidom. Nasledovalo posedenie v Štefánke.
Gloria Dei usporiadala v utorok 19.12.2017 o 19 hod v sále ZŠ Hlboká v Bratislave pre priaznivcov Hudby na hradoch a zámkoch 13. - 17.storočia koncert Súboru Cornamusica . Juraj Korec na koncerte predstavil historické  dychové nástroje ako šalmaj, pumort, krumhorn, kornamusa, dulcian, trombón, gemshorn a rôzne druhy fláut v sprievode lutny a gitary a originálny zvuk nástrojov a kompozícií navodil atmosféru obdobia gotiky. Jeho sprievodné slovo pútavou formou priblížilo nepoznanú hudobnú históriu.

Správa o činnosti za rok 2018.  
Konzervatoristi využili pokojný čas 13 svätých nocí a intenzívne študovali repertár s Petrom Guľasom na komisionálne skúšky.
 6.januára 2018 sme vstúpili s  Radomilom Hradilom a s najväčšími antickými filozofmi do starogréckeho chrámu k odhaľovaniu poznania a pravdy pomocou fenomenologického pozorovania, preciťovania a prežívania postáv, gest, línií, farieb a dynamiky výjavu Athénska škola“ od Raffaela Santiho.
Vedúci hlasových skupín začali spoluutvárať osud Gloria Dei o.z. sociálnou prácou medzi členmi zboru, a zisťovali, kto vstúpi do chystaného 1.ročníka a kto do neho má prestúpiť, aby si dobudoval potrebné základy, pretože človek  5.-7. kultúrnej epochy sa bude musieť celkom zvlášť a čím ďalej tým viac láskyplne zaoberať chybami toho druhého, aby poznal sám seba v tzv.škole pre záujem o druhého. Cieľom tohoto vývoja je osvojenie schopnosti meniť obsah neslobody v oblasť slobodnú.
Štvrtok 18. januára 2018 Ľubica Knezovičová mala prednášku na tému "Rytmus v živote človeka",  na ktorej priblížila, akú dôležitosť zohráva rytmus v ľudskom živote a ako pôsobí rovnováha liečivých síl v myslení, cítení a vôli, počas bdelosti, snenia a spánku.
 29.1.2018 sme privítali s Luciou 23 nových záujemcov o spev do nového 1.ročníka slovami:
Ak vo Vás žije túžba spievať, žije vo Vás ideál premeniť znením celú Vašu dušu. Berte vážne toto volanie, pretože v nej sa nachádza kľúč k Vášmu vyššiemu a lepšiemu Ja. A zážitky pri premieňaní samého seba sú dvere, ktorými prechádzate do priestoru 13 komnaty. Umenie hlasu je strážené vytrvalosťou a odvahou. Techniku prinesú cvičenia, ktorými postupne rozpúšťame v podvedomí všetky stuhnuté jazvy  až raz narastie vo Vás celkom nová autentická osobnosť. “
Štvrtok 8.3.2018
  sa uskutočnila prednáška foniatričky MUDr. Dagmar Volmutovej :
 “ Hlas, fyziológia hlasu a rezonančné priestory z pohľadu foniatra."
 Pondelok 16.4.2018 v rámci skúšky Gloria Dei odprednášal a názorné ukážky predvedol tanečník

a fyzioterapeut Miloš Dekánek na tému: “ Psoas sval duše - bránica sval ducha.”
10.3.2018zaspievala ženská skupinka bez dirigovania a bez aktívnej účasti sólistiek Pergolesiho Stabat mater v evanj.kostole v Modre za doprovodu komorného orchestra pod vedením Petra Guľasa.
17.3.2018 Gloria Dei spievala Pašiový koncert v kostole Blumentál. Peter Guľas nás doprevádzal na organe a niektorí prváci s nami už zaspievali úvodné skladby.

13.4.2018 sme spievali Veľkonočný repertoár v kostole Blumentál za doprovodu Petra Guľasa.
19.4.2018 nás Světlana Kloučková previedla rytmami roka, nielen vo vzťahu k ročným obdobiam, ale predovšetkým ku kvalite času a zážitku jej premien : “Sviatky ako míľniky kolobehu roka.”
 10.5.2018 Ľubica Knezovičová voľne nadviazala na prednášku z januára a priblížila process zušľachťovania duše pravidelnou umeleckou činnosťou a zážitok jej premien v ňom :” Úloha umenia v rozvoji človeka.”
18.5.2018 sme dostali výpoveď z priestorov domčeka na Gorazdovej 18.
14.6.2018 Konzervatoristi úspešne absolvovali komisionálne skúšky 3.ročníka a Martin Králik bol prijatý do 2.ročníka na operný spev. Na koncerte škôl Pinkharmony 13.6. na Zvolenskom zámku zaspievali Otvírání Studánek B.Martinu. Doprevádzal Peter Guľas a recitoval Michal Klučka.
25.6.2018 sme v Moyzesovej sieni mali Jánsky koncert. Konzervatoristi spievali ľudové piesne, ženská skupina spievala Otvírání Studánek za podpory kvarteta pod vedením P. Guľasa a členovia Gloria Dei zaspievali spamäti Hesla od B. Smetanu a Aká si mi krásna od E. Suchoňa. Spievanie spamäti oslobodilo cit, ktorý sa s obsahom diela dotkol divákov.
Vďaka cvičeniu tvorivej reči sa nám lepšie darilo na skúškach na Konzervatóriu. A z cvičenia myslenia vzniklo množstvo múdrosťou prestúpených básní.
 1.- 6.7.2018 prebehla Konferencia 7 umení na tému Hudba s Jitkou Koželuhovou . Konzervatoristi si zopakovali dejiny hudby a Jitka nám ich spojila s vývojom človeka. Upriamila našu pozornosť na skladby, ktoré priniesli v dejinách nový impulz pre vývoj.
Gloria Dei iniciovala a finančne podporila vydanie dvoch kníh k umeniu:
R.Steiner Umění ve světle mysterijní moudrosti, FABULA
Umělecké impulzy anthroposofie -Atwood,Koželuhová,Blume,Prokofjev, FRANESA

Kolégium Gloria Dei počas leta intenzívne hľadalo nové priestory.
Zúčastnili sme sa 11.-18.8.2018 v Českom Krumlove  medziodborovej konferencie “ Srdce života.”
21.augusta 2018 sme sa dohodli na prenájme troch tried na Obchodnej akadémii na Račianskej 107.
Presťahovali sme sa a 10.9.2018 sme slávnostne otvorili spevom adekvátny priestor nášmu novému obsahu.

Školský rok 2016/2017

60 aktívnych spevákov zo všetkých ročníkov si našlo svoje miesto tak, aby sa im dobre spievalo a zároveň, aby tí zo zadných radov videli na dirigenta. Pribudli aj noví členovia zboru, ktorých zasväcujeme do našich zvyklostí. K spievaniu sme si priniesli aj malé zrkadlo, aby sme mohli dôsledne sledovať pri cvičeniach prácu našich pier a jazyka.
BACHz sa rozšíril členkami zo skupiny Stabat materStudánky na 34 usilovných spevákov. Gloria Dei rozšírila svoju činnosť o cvičenie myslenia s 9 odvážnymi, o stvárňovanie reči so 7 statočnými5 trpezlivých sa pustilo do modelovania hlinou.
4 zodpovední
začali pracovať aj na Národohospodárskom kurze R.Steinera.
Domček opeknel novým linoleom a kuchynským kútom. Ako pomôcka k nácvikom pribudol prístroj k prehrávaniu CD a iných súborov z počítača.
MUDr.Štefan Sivák  "ordinoval" v domčeku počas roka trikrát a 6.marca s nami počas skúšky zboru diskutoval aj o problémoch dýchania.
Udržiavanie aktuálnosti nášho webu prevzal od Petra z basov tenor Kamil. S Petrom sme v prípravách na Konferenciu 7 umení dokončili  „rebranding“ Gloria Dei a zjednotili „corporate identity“. Krajčírka Iveta ušila ďalším členkám čierne plášte a hodvábne kostýmy. Kamil a Andrea z altov vytvorili nové pomôcky k cvičeniam a skladbám.
V NOVINKÁCH sa raz za trimester objavujú správy z činností pracovných skupín.
Do knižnice Gloria Dei nám pribudli všetky dostupné časopisy o waldorfskej pedagogike z nakladateľstva Člověk a výchova a knihy súvisiace s činnosťou o.z.
Gloria Dei o.z. uzavrelo vo februári 2017 licenčnú zmluvu so subjektom SOZA a Ticketportálom.
Pergolesiho Stabat mater zaznelo už po tretíkrát, teraz však v Žiline. 11.marca 2017 v kostole obrátenia sv.Pavla tzv.Sirotár .V novom prostredí dirigoval pán Bill orchester Sinfonietta pod vedením Pavla Bogacza. S novou speváčkou oslovenou na poslednú chvíľu sme prekročili pomyselný Rubikon. Vďaka pátrovi Jankovi sme sa tam cítili ako doma a Andrea z altov odviedla znamenitú organizačnú prípravu.
Spevácky zbor sa z pašijovej nálady v ladení 440 Hz preniesol k Veľkonočnému koncertu v ladení 415 Hz.Tento rok išlo pri tomto procese o posilnenie individuálneho sebavedomia: "Kto cvičí toľko, aby spieval naspamäť a vnímal dirigenta i poslucháčov, ten už spieva s radosťou." 9.4.2017 Spievalo 33 spevákov. Prešli sme bránou obratu. Od poznávania  seba vo svojom vnútri k prežívaniu seba vo svete. Po koncerte sa v reštaurácii Pohoda zišlo asi 11 spevákov, kde sa dohodlo o nevyhnutnosti školenia programu Muse Score pre uľahčenie nácviku nových skladieb. Vypracovaný postup sme vyvesili na web do hlasovej výchovy.
Vložené úsilie do cvičení podľa metódy pani Werbeck bolo už na Veľkonočnom koncerte 23.4.2017 počuteľné. Aj keď bola skúška pred generálkou veľmi dlhá a ťažká počuli sme, že sa nám rodí hlasivky neunavujúce crescendo a decrescendo. Ak mnohí na generálke ešte spievali potichu a hlavovým tónom, tak po prvých tónoch na koncerte boli poslucháči dojatý citovým znením hrudnej rezonancie v priestore. Vykrúžili sme po špirále o jednu úroveň vyššie. Výsledok si môžete pozrieť na spracovanom videu, ktoré pre nás pripravil Ján Šalamon.
Mariana pripravila alty a soprány na interný koncert Otvírání Studánek 29.5.2017.
Kamil spustil facebook. Zapožičaný organ ladil naše orgány a spinet Celestini rozoznieval zvončeky v našich hlasoch. Peter Guľas nás dobre pripravil na júnový koncert.
Tempo utorňajších stretnutí BACHz v posledných mesiacoch nabralo štandard komorných sólistov a zboristov.
Jánsky koncert 25.6. sme si všetci 33 aj vďaka oduševneným hudobníkom, ktorí prijali pozvanie Petra Guľasa, doslova užili. Moyzesova sieň ožila farbami vyrovnaných hlasov a dobrovoľný príspevok poslucháčov pokryl honoráre hudobníkov.
S pomocou Petra Guľasa sa 5 speváčok pripravilo za mesiac na talentovky na Konzervatórium vo Zvolene. Všetky boli prijaté do 3.ročníka.
Konferencia 7 umení
  absolvovala svoj prvý ročník s pracovnou skupinou Architektúra.
Fabula vydala knihu : Umění ve světle mysterijní moudrosti R.Steinera, ktorú ku Konferencii preložil za finančnej podpory Gloria Dei o.z. Radomil Hradil.
Mnohí z nás sa zúčastnili 19. – 26. augusta 2017 v Českom Krumlove medziodborovej konferencie K pramenům zdraví IPMT 2017, ktorej témou bolo Dospívání – mezi světlem a temnotou. Otočili sme posledný list 7 a pol ročného spolupôsobenia a začali sme písať nové dejiny Gloria Dei.

Školský rok 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 sme vstúpili do nových úloh. Posilniť mužskú sekciu nácvikom pravoslávnych spevov a spevákov z druhého radu  povzbudiť k samostatnému štúdiu, aby si vypracovali repertoár  na 80%.
Do 1. ročníka prišli 4 zdatní speváci, ktorí sa už po pár hodinách začlenili do hlavného zboru. V živote zboru nastáva premena, kedy sme zosilneli natoľko, že vieme prijať do hlavného zboru aj úplných nováčikov a poniesť ich na svojich perutiach skúseností.
17.10. sme uviedli 4.mysterijnú drámu R.Steinera Prebudenie duší. 2.12.sme pozvali do malebnej Moyzesovej sieneEvu Šuškovú, Petru Noskaiovú, Tomáša Šelca a lutnistu Igora Herzoga, aby nás previedli scénickým spracovaním Monteverdiho opier pod názvom: „Hovoriť tónmi spievať slovami.“ 12.a 13.12. Martin Králik a ja sme ako výpomoc spievali Händlovho Mesiáša pod taktovkou Antala Barnasa v Bratislave i v Rakúsku. Na webových stránkach Peter Malatin postupne obsahom dopĺňa a aktualizuje všetky kolónky, ktoré boli vytvorené. Adventný koncert 20.12. spievalo 49 spevákov zo 70 členov zboru a bolo vnímať, že všetko je inak ako doteraz.
V nedeľu 13.marca 2016 sme druhýkrát uviedli dielo G.B.Pergolesiho Stabat mater v kostole. Do spolupráce sme si prizvali sólistku opery SND v Bratislave altistku Jitku Sapara Fischer.Už pri nácvikoch sme vnímali, ako nás tento svet profesionálneho umenia ovplyvňuje. Dôležitým momentom bolo napnutie všetkých zručností a síl do zjednoteného a vyrovnaného výkonu. Nikoleta Hubinská preložila text do slovenčinyobsahy sme si zvedomovali za pomoci výkladu z Jánovho evanjelia GA103 od Rudolfa Steinera. Nahrávku z koncertu sme mohli na našich stránkach zverejniť. Dirigoval Dušan Bill.
V nedeľu 22.marca 2016 sme druhýkrát uviedli ucelený Pôstny koncert. Skladby boli pretkané textom, ktorý recitoval Michal Klučka a Martin Haruštiak. Poslucháči bez potlesku vydržali až do konca a my sme v kontemplatívnej nálade prežívali obsahy. Rozmiestnenie spevákov sa uskutočnilo pod heslom: odvážne požiadať o pomoc a trpezlivo ju poskytnúť. A tak naše znenie bolo kompaktnejšie a pokojnejšie.
1.a 2. apríla 2016 sa uskutočnil seminár s Barborou Filípkovou, kde sme si uvedomovali opodstatnenosť otázky:“ Prečo pracovať na vlastnej biografii? “ Otázky k jednotlivým sedemročiam som preložila a sú umiestnené na stránkach Gloria Dei.
V nedeľu 26.júna 2016 41 spevákovprezentovalo našu ročnú prácu. Bolo vnímať, že znelý hrudný register nám dáva určitú dávku sebavedomia a rozozneli sme v mezzoforte celý priestor kostola. Úprava ľudovej piesne Bolí mě hlavěnka Jitky Koželuhovej zaznela v svetovej premiére.
Umelecké vzdelávanie v Gloria Dei eviduje 78 záujemcov.

   
Školský rok 2014/2015

Koncom augusta navštívila Ľubica Knezovičová anthroposofického hlasového therapeuta Thomasa Adama v Bochumi, aby konzultovala s ním tvorbu tónu v hrudnom a spodnom registri a prípravu hlasu na crescendo a decrescendo. Priniesla do zboru plno nových impulzov a nových cvičení. Hlavne spievanie so zavretými ústami pre vzpruženie hrtanovej príchlopky epiglotis a tým znovu oživenie dychového riečišťa.
V septembri 2014 zahájil zbor školský rok 2014/15 v nových priestoroch - v domčeku v areáli Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Gorazdovej ulici 18 v Bratislave. Aj keď skúšobne nestihli zrekonštruovať udomácnili sme sa v novom priestore veľmi rýchlo.
Do 1. ročníka pribudlo postupne 22 záujemcov s hlbokým záujmom o hlasovú výchovu, tentoraz skoro všetci na osobné odporučenie členov zboru z vyšších ročníkov. Spolu je nás 81. Niektorí členovia z rôznych dôvodov prestali chodiť na skúšky, niektorí sa zase vrátili.
Začala tiež spolupráca s mladými členmi súboru starej hudby Chorea Antiqua.
Spievali sme pondelok, utorok, stredu aj štvrtok. Požičali sme si spinet zo ZUŠ Kresánka.
Pri nácviku Stabat mater nás neodradil ani výpadok elektriny. Zapálili sme si sviečky a pokračovali ďalej.
Nové cvičenia rozozneli hrudný register, v ktorom sme narazili na množstvo prekážok a rezerv, ktoré sme si doteraz neuvedomovali. Práca na hlase v tejto oblasti mohla priniesť aj nárast chorôb horných dýchacích ciest, ktorý bol v zbore väčší ako po iné roky.
V decembri sme však zbadali, že z týchto cvičení získavame mnoho pre plné a intonačne čisté znenie, bez námahy a s dvojnásobným dychom.
Adventný koncert 21.12. sa niesol v novom duchu. Staré skladby pomaly dozrievajú a nové sa učíme už s podstatne stabilnejším základom. Orchester prispel k intonačnej stabilite. Sústredenie 65 členov počas koncertu prinieslo poslucháčom meditatívny zážitok. Na koncert nás prišlo povzbudiť viac ako 200 našich priateľov, ktorý nás odmenili potleskom v stoji. Začíname už znieť nie ako spevácky zbor laikov. Silvestra 2014 sme v Hradnej hviezde oslávili 14-ti.
Po návrate z konferencie anthroposofických umeleckých terapeutov v Goetheane 12.1.2015 odštartoval  druhý trimester 5.ročníka vzdelávania v Gloria Dei veľmi dynamicky. Světlana Kloučková ešte v novembri 2014 impulzovala preklad diela: “Základné myšlienky mystérijného umenia, Význam drevenej plastiky Rudolfa Steinera pre anthroposofické umenie s osobitným zreteľom na hudbu a eurytmiu.“, ktoré napísala Sophia Imme Atwood.
S pani Imme som sa počas pobytu v Dornachu stretla a hovorila o poslaní umenia. Zoznámila som sa tiež s Katjou Cooper Rettich – dramaterapeutkou a terapeutkou tvorivej reči. Vytvoril sa tak kontakt na umeleckú líniu a odkaz Márie Steinerovej. 24. a 25.1. sme vycestovali do Dornachu:Knezovičová, Knezovič, Klučka a Kloučková.
S pani Imme sme konzultovali goetheánske hudobné a eurytmické umenia a s pani Katjou sme hovorili o možnosti vzdelávania v Bratislave. V oboch prípadoch sme dospeli k hlbokému súzneniu v prístupoch výchovy umením a vytvoril sa základ myšlienky uskutočnenia Konferencie 7 umení.
Ženská skupina STABAT MATER sa intenzívne pripravovala k pôstnej premiére. Prvýkrát sme pracovali s hosťujúcim dirigentom Dušanom Billom. Jeho prednášky k interpretácii a celková príprava na koncert bola pre členky veľkým obohatením. Koncert bol pre zúčastnených hlbokým umeleckým zážitkom.
Gloria Dei o.z. prvýkrát požiadalo členov o 2% príspevok na vzdelávanie. Celková suma za rok 2015 dosiahla 1037,44 €. Peniaze boli použité na výrobu hodvábnych ruží Gloria Dei ako emblém pre členov zboru.
Skupina BACHz sa intenzívne pripravovala na Michaelský koncert pre školu sofiológie 13. júna. Kto vedel repertoár koncertu v priemere na 80% mohol koncert spievať. Prvýkrát sme spoločne vytvorili slovnú i percentuálnu stupnicu ovládania skladby. Môžeme tak triezvo a s uvedomením si zodpovednosti voči výsledku vstupovať do príprav na koncerty a vystúpenia. Na tvárach  účastníkov seminára o Archanjelovi Michaleovi bolo vidieť, že ich koncert hlboko zasiahol a oslovil. Zaspievali sme na 80 %. Tak ako sme si sľúbili. Ale atmosféru sme vytvorili na 100 %. Boli sme pochválení od hudobníčky za spoločné formovanie hlások, znelé "S" na konci a krásne prepletanie hlasov v renesancii, za vyrovnané hlasy v tenoroch a za neuveriteľne mocných Božích Bojovníkov. Z vyplateného honoráru  sa rozdelili peniaze cez tzv. Koncertnú Banku do ďalšieho vzdelávania zúčastnených.
Ďalšou dôležitou udalosťou roka bol seminár s anthroposofickým hlasovým terapeutom Thomasom Adamom.
V dospelosti si učiteľov vyberáme samy. Aj podľa toho, aké nároky kladieme na seba a aké výzvy tušíme pred sebou. Po 15 rokoch vlastného výskumu v hlasovej pedagogike som našla Thomasa Adama, ktorý šiel podobnou cestou 30 rokov a naše osudy sa zákonite pretli. Pani Werbeck vypracovala s Rudolfom Steinerom a  MUDr. Eugenom Koliskom po strate hlasu vedeckú prácu o tom, ako hlas znova odkryť- oživiť, aby liečil majiteľa a tých, ktorý mu načúvajú. Posledným žiakom pani Werbeck bol Jurgen Schriefer, ktorý zomrel v septembri 2014. Thomas Adam a pán Schriefer prácu Werbeck ďalej vedecky rozpracovávali a zasiali mnoho impulzov a vo vzdelávaniach sprevádzali na tejto ceste už mnoho záujemcov. Thomasa Adama som pozvala do Bratislavy, aby sa naše poznanie pretavilo do vzájomnej spolupráce. Tých pár hodín intenzívneho snaženia bolo mocným impulzom k prisľúbenej spolupráci.
Júnové sústredenie s Jitkou Koželuhovou  bolo po takýchto intenzívnych zážitkoch síce namáhavé, ale prinieslo nové výzvy v intonácii. Júnový ročníkový koncert  bol poznamenaný únavou a poukázal na veľké rozdiely medzi ročníkmi.
Počas leta 31.7. - 3.8. Michal Klučka, Dušan Knezovič a ja sme s Katjou Cooper Rettich absolvovali  základné zahrievacie cvičenia a slabikový krok, hexameter a aliteráciu. Rozpracovali sme Hölderlinovu báseň Lebenslauf alebo Beh života. Vyskúšali sme si 6 rečových giest, ako inscenovať mysterijné drámy, ako recitovať k eurytmii. V rozprávke o fantázii od Rudolfa Steinera sme hľadali  gestá pre jednotlivé vety a odstavce a skúšali ako čo možno najpresnejšie vyjadriť obsah. V texte Základného kameňa od R.Steinera sme študovali ako usmerniť slová a dych tak, aby zodpovedali dynamike pohybu rečových obsahov a spoznávali sme zákutia prednesu modernej poézie na príklade básne od Mily Haugovej.

Školský rok 2013/2014

Do 1.ročníka v školskom roku 2013/14 prišlo postupne 21 perspektívnych spoluznejúcich. Vianočného koncertu (22.12.2013) sa zúčastnili všetky 4 ročníky, každý prispel v rozsahu svojich aktuálnych možností. Do repertoáru prispela ukážkou svojej práce ženská skupina Stabat Mater (pracujúca pod vedením Ľubice Knezovičovej a Andrei Sýkorovej). Hrou na harfe sa prezentovala členka zboru Ľubomíra Bláhová. Počas školského roka pracoval tiež obnovený Bratislavský chrámový zbor (BACHz), zložený už len z členov Gloria Dei.
K Vianočnému koncertu prispel dvoma skladbami Claudia Monteverdiho.
20.1.2014 odštartoval druhý trimester zlúčením 1. a 2. a tiež 3. a 4. ročníka. Začali sa tiež samostatne stretávať záujemcovia o hlbšiu prácu v mužských hlasových skupinách pod vedením Martina Králika. Veľkonočný koncert (13.4.2014) po prvýkrát priniesol nielen prehľad práce zboru ale tiež realizáciu konkrétneho umeleckého a dramaturgického zámeru.
Koniec školského roka bol spojený najmä s prípravou na záverečný slávnostný koncert. Uskutočnilo sa tiež každoročné sústredenie s Jitkou Koželuhovou. Tentoraz bolo venované najmä intonácii. Pre tých, ktorí zatiaľ neabsolvovali alebo chceli prehĺbiť kurz o "Duchovnom a duševnom význame intervalov", bolo pripravené jeho opakovanie. Pod Jitkinou taktovkou celý zbor naštudoval skladbu "Aká si mi krásna" od Eugena Suchoňa. Nový a podstatný element predstavoval nácvik renesančného tanca Pavana, pod vedením skúsených lektorov a tanečníkov zároveň. Nácvik tanca nám pomohol výrazne prehĺbiť jeho spievanú interpretáciu. Slávnostný koncert sa uskutočnil 29.6.2014 a po prvýkrát odznel v chrámovom priestore. Konkrétne vo farskom kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej kalvárii, ktorý zboru mimoriadne svedčal. Repertoár bol zameraný na starú hudbu. Skladby
v podaní hlavného zboru Gloria Dei doplnili vystúpenia skupiny Stabat Mater a BACHz (Monteverdi: Laetaniae della Beata Vergine). Obe zoskupenia spievali v sprievode organu (Jitka Koželuhová) z chóru kostola. Referencie poslucháčov boli veľmi dobré a latku sme sebe samým v novom priestore nasadili vysoko.

Školský rok 2012/2013

V školskom roku 2012/2013 zahájili ročníky svoju činnosť až koncom októbra. Do nového
1. ročníka prišlo 12 členov. Pred Vianocami 2012 si zaspievali všetky tri ročníky spoločne.
V predveľkonočnej nálade 2013 sa nás zišlo opäť viac, pretože pribudlo niekoľko nových členov. Za 1. ročník 17, za 2. ročník 22 a za 3. ročník 40 spevákov. V júni 2013 speváci všetkých ročníkov absolvovali sústredenie s Jitkou Koželuhovou na tému "Základy intonácie". Prvákov a druhákov previedla pani Jitka tiež tajomstvom "Duchovných a duševných významov intervalov". Tretiaci intenzívne dolaďovali skladby na koncert. Ten zaznel v nedeľu 30. júna 2013 o 19:00 v Súkromnej základnej škole waldorfskej. Naši pozvaní milí a noví záujemcovia o súznenie nám želali a vrelo nás objali v našom vývoji.

Školský rok 2011/2012

Do nového 1. ročníka prišlo 20 členov. V decembri 2011 sa uskutočnil interný Vianočný koncert 2. ročníka. V predveľkonočnej nálade 2012 sa zišiel 1. aj 2. ročník k spoločnému spievaniu. V júni 2012 speváci absolvovali sústredenie s Jitkou Koželuhovou o "Duchovnom a duševnom význame intervalov II", doplnené o sériu prednášok Světlany Kloučkovej: "Červená niť v Slovanskej epopeji Alfonza Muchu" a prednes "Otčenáša" Alfonza Muchu v podaní Martina Králika. Na záver školského roka zaznel koncert v podaní 38 spevákov
z 2. ročníka
už s náročnejším repertoárom.

Školský rok 2010/2011

V septembri 2010 pristúpili do 1. ročníka ďalší noví členovia a zbor sa rozrástol.
1. ročník končil školský rok 2010/2011 sústredením o "Duchovnom a duševnom význame intervalov" s Jitkou Koželuhovou a slávnostným koncertom v júni 2011.

Počiatok

1. februára 2010 sa viac ako 90 záujemcov o spievanie zišlo na Slávnostnom otvorení zboru Gloria Dei v Pálffyho paláci v Bratislave. Po pol roku práce zaspieval 1. ročník jednoduché skladby a niekoľko hlasových cvičení pre ďalších záujemcov o spievanie na internom koncerte v júni 2010.