CENNÍK Gloria Dei  od 1.9.2019

 Prílohy: cenník, prihláška pre dospelého, prihláška pre deti

Cena príspevku na vzdelávanie v Gloria Dei so ZĽAVOU*

Termín

 

 

Skratka

Názov

Lektor

Cena

Cena za rok*

Pondelok

19:00 - 21:30

150 min

GD10

Gloria Dei 10.roč.

Knezovičová

7 €

280 €

Pondelok

19:00 - 21:30

150 min

GD3

Gloria Dei 3.ročník

Piršelová

7 €

280 €

Pondelok

19:00 - 21:30

150 min

GDMO

Gloria Dei Moderaro

Sýkorová

7 €

280 €

Utorok

18:30 - 21:30

180 min

BACH

BACHz

Knezovičová

9 €

360 €

*Ceny so zľavou si uplatňujú členovia zboru, kt. chodia aj na individuálne hodiny spevu, dôchodcovia, študenti, nezamestnaní,   matky na materskej dovolenke

 

Cena príspevku na vzdelávanie v Gloria Dei bez zľavy pre pracujúcich

Termín

 

 

Skratka

Názov

Lektor

Cena

Cena za rok

Pondelok

17:45 - 18:45

60 min

GDMY

Myslenie

Knezovičová

5 €

200 €

Pondelok

19:00 - 21:30

150 min

GD10

Gloria Dei 10.roč

Knezovičová

12 €

480 €

Pondelok

19:00 - 21:30

150 min

GD3

Gloria Dei 3.ročník

Piršelová

12 €

480 €

Pondelok

19:00 - 21:30

150 min

GDMO

Gloria Dei Moderato

Sýkorová

12 €

480 €

Štvrtok

17:30 - 19:30

120 min

GDGT

Gloria Dei Goethe

Baníková

12 €

360 € **

Cena za cvičenie myslenia sa hradí priamo na stretnutí alebo môže byť zahrnutá  v celkových platbách.
Cena je počítaná za školský rok = 40 týždňov a zahŕňa aj prípadné skúšky navyše pred koncertom apod
**Výtvarný ateliér goetheanistických a terapeutických techník pre dospelých s max. 12 osobami. Pracuje 30 týždňov podľa vopred stanovených termínov. Cena je pevná bez zľavy a zahŕňa v sebe pomôcky a materiál použitý v ateliéri.
Cena je platná a nebude sa krátiť ani navyšovať v prípade iného počtu stretnutí.
O možnosti získania ďalších zliav viď časť Spôsob úhrady.

Cena príspevku na vzdelávanie GLORIANA pre deti a mládež

Termín

 

 

Skratka

Názov

Lektor

Cena

Cena za rok

Utorok

14:00 - 15:30

90 min

SED

Sedmokráska 7-10 r.

Beliančinová

12 €

480 €

Utorok

15:30 - 17:00

90 min

SKR

Škriatkovia 4-6 r.

Beliančinová

12 €

480 €

Štvrtok

15:00 - 16:30

90 min

ZK

Zlatý kľúčik 7-8 r.

Baníková

12 €

360 €

Piatok

15:00 - 18:00

180 min

ST

Skrytý talent 13-15 r.

Baníková

20 €

400 €

Detský folklórny súbor Sedmokráska (od 7-10 rokov)Škriatkovia (od 4-6 rokov) s min.15 deťmi v skupine bude pracovať 40 týždňov  a cena zahŕňa v sebe aj prípadné skúšky navyše pred vystúpením apod. Finančný príspevok na pomôcky a kostýmy nie je zahrnutý v cene.
Výtvarný ateliér  Zlatý kľúčik pre deti 1. a 2.ročníka ZŠ s max.12 deťmi v skupine vychádza z postupov, techník, námetov a príbehov oslovujúcich tento vek. Prebieha 30 týždňov,  3x mesačne podľa vopred stanovených termínov. Cena je pevná bez zľavy a zahŕňa v sebe pomôcky a materiál použitý v ateliéri.
Výtvarná prípravka  Skrytý talent pre žiakov  8. a 9.ročníka ZŠ s max. 4 žiakmi v skupine je intenzívna príprava na talentové skúšky na stredné umelecké školy, počas 20 týždňov,  2x mesačne podľa vopred stanovených termínov, so zadaním domácich prác v prestávkach. Osvedčené výtvarné postupy a klasické techniky zvyšujúce výtvarné zručnosti a zrakové vnímanie Cena je pevná bez zľavy a zahŕňa v sebe pomôcky, použitý materiál, individuálne vedenie žiaka a konzultácie k domácim prácam.

Cena pre účastníka vzdelávania, ktorý chodí nepravidelne a chce platiť len vtedy, keď sa modulu účastní je 15 €  v hotovosti a na mieste.

Individuálne hodiny spev a výtvarná výchova
Lektori: Ľubica Knezovičová, Lucia Piršelová, Marianna Gábová, Andrea Sýkorová, Martin Králik, Jana Baníková
Dĺžka individuálnej hodiny je 90min.
Cenu si určuje lektor sám a je v rozmedzí 20-30 €. Suma sa hradí priamo na stretnutí.

Prestupy v rámci ročníkov
Do Gloria Dei 3. ročníka môžu stále ešte pristúpiť aj noví záujemcovia. 
Do 10. ročníka môžu vstúpiť pokročilí záujemcovia, ak chodia na individuálne hodiny spevu a naučia sa repertoár.
Do Gloria Dei Moderato môžu vstúpiť záujemcovia, pre ktorých je tempo a aktuálny repertoár GD10  príliš náročný a tiež tých, ktorí už majú skúsenosti s pôsobením v inom zbore a páči  sa im náš repertoár a túžia zlepšiť svoje hlasové schopnosti naštudovaním repertoáru Gloria Dei, ale aj iných skladieb.
Účasť v BACHze (Bratislavský chrámový zbor Gloria Dei) je podmienená individuálnymi hodinami a samostatnosťou.
Z dôvodu rozdielneho repertoáru je vhodné, aby sa členovia BACHZu zúčastňovali aj pondelkových skúšok GD10.
Prestup do vyššieho ročníka (GD10 / BACHZ) je možný po posúdení a odporúčaní lektora, ktorý s daným členom
vedie individuálne hodiny. Aj forma Doučovania (dvojice, trojice, kvarteto, mini zbor a pod.) je výhradne v kompetencii lektora.

Spôsob úhrady

Výtvarný ateliér Zlatý kľúčik Goethe

Výtvarný ateliér Skrytý talent

Detský folklórny súbor
Škriatkovia
Sedmokráska

Gloria Dei spev.zbor 3.ročník 10. ročník Moderato pracujúci

Gloria dei spev.zbor študenti dôchodcovia nezamestnaní a tí, čo majú ind. hodiny spevu

Bratislavský chrámový zbor
BACHz

Myšlienková práca na textoch Rudolfa Steinera

Bez zľavy

Bez zľavy

Cena

Bez zľavy

So zľavou

So zľavou

Cena

druh splátky

na obdobie

termín

zľava

12 €

20 €

12 €

12 €

7 €

9 €

5 €

základná cena

za školský rok

0%

360 €

400 €

480 €

480 €

280 €

360 €

200 €

jedna splátka

za školský rok

do 12.9.

5%

360,00 €

400,00 €

456,00 €

456,00 €

266,00 €

342,00 €

190,00 €

dve splátky

sept.-január

do 12.9.

4%

-

200,00 €

230,40 €

230,40 €

134,40 €

172,80 €

96,00 €

február-jún

do 12.1.

4%

-

200,00 €

230,40 €

230,40 €

134,40 €

172,80 €

96,00 €

tri splátky

sept.-december

do 12.9.

3%

144,00 €

-

186,24 €

186,24 €

108,64 €

139,68 €

77,60 €

január-marec

do 12.1.

3%

108,00 €

-

139,68 €

139,68 €

81,48 €

104,76 €

58,20 €

apríl-jún

do 12.4.

3%

108,00 €

-

139,68 €

139,68 €

81,48 €

104,76 €

58,20 €

desať splátok

mesačne

do 12 dňa

-

-

48,00 €

48,00 €

28,00 €

36,00 €

20,00 €

Úľava na vopred zaplatenom príspevku za vzdelávanie môže byť akceptovaná v prípade, ak ste sa nezúčastnili vzdelávania v priebehu najmenej štyroch po sebe idúcich týždňoch. Svoju dochádzku dokladujete svojím podpisom na každom absolvovanom module. Uhradené príspevky sa v prípade kratšej neprítomnosti nevracajú,  ale poslúžia na financovanie koncertov a ďalšej činnosti Gloria Dei podľa rozhodnutia Kolégia.

Ak účastník získa pre Gloria Dei o.z. sponzorský dar, ktorý nebude účelovo viazaný, bude si môcť z neho uplatniť zľavu na vzdelávanie až do výšky 100 % príspevku za vzdelávanie. Žiadosť o takúto úľavu môžete zaslať mailom na predsedu o.z. Mgr. Ľubicu Knezovičovú.

Príspevok na vzdelávanie uhrádzajte na účet Gloria Dei o.z.  IBAN SK15 1100 0000 0029 2686 0871
Do poznámky
pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko, vybraný druh splátok a skratku modulu, za ktorý sumu uhrádzate.

Cena za individuálnu hodinu sa hradí v hotovosti priamo na stretnutí.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Kolégium Gloria Dei

 

Aktualizovala 5.9.2019 Mgr Ľubica Knezovičová, predseda o.z. Gloria Dei