2% z Vašich daní pre Gloria Dei

Gloria Dei sa opäť uchádza o Vašu priazeň ako prijímateľ podielu zo zaplatenej dane z príjmu. Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť na našu činnosť, vopred srdečne ďakujeme. O použití vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme informovať aj prostredníctvom našich webových stránok.

Ako poukázať svoj podiel zo zaplatenej dane?

Postup krokov TU.

Naša organizácia je za účelom prijímania Vašich príspevkov zo zaplatenej dane identifikovaná nasledovne:
Názov: Gloria Dei - spoločnosť pre kultúru vnútra a oživenie duchovných hodnôt v umení o.z.
Sídlo: Smetanova 13, 811 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42254612

Postup pre zamestnancov

Ako zamestnanec musíte do 15. februára požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Následne vyplníte tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" a požiadajte zamestnávateľa o jeho potvrdenie (zamestnávateľ Vám môže vydať potvrdenie iného vzoru - dôležité je, aby spĺňalo požiadavky §50 Zákona o dani z príjmov). Sami ešte vyplníte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane". Obe tlačivá doručte do 30. apríla na príslušný daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Priamo v daňovom priznaní vypĺňate príslušný oddiel (v DPFO typ A za uplynulý rok je to VIII. oddiel a v DPFO typ B je to XIII. oddiel). Žiadne tlačivá netreba k daňovému priznaniu za týmto účelom prikladať.

Postup pre právnické osoby

Právnické osoby môžu štandardne poukázať 1,5% zo zaplatenej dane. 2% je možné poukázať v prípade, že ste v uplynulom roku (až do termínu na podanie daňového priznania za tento rok) darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel (nielen našej organizácii) v minimálnej výške 0,5% zo zaplatenej dane. Priamo v daňovom priznaní vypĺňate príslušný oddiel (v DPPO za uplynulý rok je to IV. oddiel; v prípade, že podiel poukazujete viacerým organizáciám, vypĺňate tiež príslušnú prílohu). Žiadne iné tlačivá netreba k daňovému priznaniu za týmto účelom prikladať.

Ako je možné poukázať 3%?

Podiel do výšky 3% zo zaplatenej dane môže poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín (pre ľubovoľnú, nielen našu organizáciu či jednotlivca; dokonca pre viacerých prijímateľov) a predloží o tom písomné potvrdenie (viď. vzor potvrdenia). Potvrdenie sa prikladá k "Vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane" (zamestnanci), resp. k DPFO (fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie).

Pokiaľ potrebujete dodatočné informácie alebo vzory tlačív, nájdete ich na stránke www.rozhodni.sk.