2.7.2018

Úvodné slovo Ľubica Knezovičová

Chceli sme pôvodne pokračovať plastikou, aby sme v tom vývoji vyslobodzovania ducha najprv z prírodných procesov a až potom z človeka mali určitú vývojovú radu, ale zdá sa, že mnoho ľudí v prítomnej dobe túži alebo tuší, že by už mal človek oslobodzovať ducha uväzneného v tele. Väčšinou chcú totiž ľudia tancovať, čo je navonok prejavený pohyb, ktorý sa v speve obracia do vnútra. Organizuje sa preto mnoho súťaží v tancoch a speve, kde aj bežný divák vie posúdiť, čo je pekné a čo menej vydarené. Aj súťaže v rámci architektúry sa konajú, veď predsa stavať je potrebné tiež. Ale verejné súťaže v maľovaní alebo sochárstve nevidíme.
Rozhodli sme sa k väčšiemu pochopeniu 7 umení podporovať tiež vydania kníh, ktoré súvisia s otázkami, ktoré pred umelcov položil Rudolf Steiner pre 100 rokmi, aby vo svojich umeniach vyvíjali cestu noriem stredu, pretože vybalansované umenie má na človeka a jeho vývoj priaznivý až liečivý účinok.

Chceli sme zachovať poradie umení, ako sa uplatňujú počas vývoja človeka vo vzťahu k jeho Ja, ale zdá sa, že hudba je viac chcená.
Som zvedavá, ako sa vyvinú ďalšie ročníky  Konferencie 7 umení, pretože umeniam, ktoré v budúcnosti budú pre ľudstvo aktuálne tak, ako dnes je hudba, ľudia málo rozumejú.
Dobrým eurytmistom sa človek stáva, keď sa hýbe podľa architektonických princípov tela, vytesá z mramoru živú sochu, z dreva vyspieva dušu, z hliny vymodeluje hudbu, namaľuje dušou perspektívu svetla, vyspieva éterným tónom cez fyzické telo pra princípy samohlások a spoluhlások, oslobodí tvorivé sily slovom do priestoru a nakoniec mlčiac vloží túto komplexnú substanciu do spolupráce s formotvornými silami tkajúcimi život na Zemi.
To je veľká úloha, porozumieť týmto súvislostiam, vyznať sa v nich a trpezlivo sa upokojiť, pretože naše zručnosti a schopnosti kapitulujú pred napĺňaním týchto výziev. Keď sa pustíte do nejakého umenia zistíte veľmi rýchlo, že vás stav, váš nástroj zďaleka tomu umeniu nestačí.Uvedomíte si, aký ste nedokonalý. Aj to má umenie v povahe. Vzácne na ňom je však to, že až keď namáhate s citom vôľu a robíte ho, otvára vám brány v čase do priestoru, kde sa môžete spolupodielať na tom, čo príroda nevytvorila. A vo vzácnych okamihoch dobrého rozpoloženia nahliadate do práce duchovných bytostí, ktoré myslia podstatu človeka.
Z tejto myšlienky vznikla Konferencia 7 umení.
Aby budúce umenia neboli pre ľudí tajomstvom, o ktorom ani nevedia, že by ho mali chcieť spoznať.

Jitka Koželuhová Hudba rezonuje na strunách, ktoré pripraví človek sám zo seba.

Od lemurskej  doby, cez antlantídu, starú Indiu, Perziu,Egypt a Babylon až po starú Čínu

Číňané mají tady tři výroky, které bych byla velmi ráda, kdyby si dnes lidé vzali k srdci.
„Kdo spojí lidi skrze láskyplnou pospolitost, ale nepotěší je hudbou, je jako někdo, kdo chtěl sklízet, aniž by jedl.“
„Jestliže syn nebes (císař) bude mít duchovní hodnotu jako vůz a hudba mu bude vozatajem, povede to k prospívání celého světa.“
„Když se vezme jako základ světové vlády dobro, spravedlnost, mravnost a hudba, bude dům stát ještě 5 nebo 6 století. Když člověk bude oproti tomu skrze zákony a rozkazy určovat běh světa, bude dům rozbořen během 10 let.“


Gréci, hudobné zápolenie volané AGON,  vychýlenie stredu na tóne A, Terpander a tón oktávy, starý zvuk Anakrousis https://www.youtube.com/watch?v=k9xEkiiyd7Q

Gréci si naozaj sadli na zem.Pôsobili dva protikladné kulty: Dionýzovský a Apolínský. Hranie na aulos vyžadovalo silné pľúca. https://www.youtube.com/watch?v=PUoIjupTO50

Ancient Greek Music: Pindar's Pythian Ode 1 https://www.youtube.com/watch?v=zB49E2ozEPM

Second Delphic Hymn to Apollo https://www.youtube.com/watch?v=bydqNRYgbuc

Grécka dráma trvala 3 dni za sebou, aby zažili katastrofu a 4.deň bola komédia, aby zažili katarziu-očistenie. Čo ich dostalo do stavu katarzie? Pochopenie nutnosti príjmu.Poddám sa, pretože som pochopil, že je to nutné a verím, že to má vyšší zmysel – zmysel môjho osudu.

Seikilova cudná pijanská pieseň https://www.youtube.com/watch?v=9RjBePQV4xE   ...si teraz hlupák, užívaš si, nezabudni však na to, že tvoj život je konečný a mal by si si ho usporiadať do rovnováhy. Ľudstvo zostúpilo na Zem a teraz sa musí vlastnou silou zdvíhať. „em arché ecco logos“ spev nesený slovom doprevádzaný tónmi a tancom.

Udalosťou na Golgote se niečo nové dostalo do našej konštitúcie – začali sme cítiť stupnicu zospodu nahor.

Vynútení zasvätenec sa stal tyranom rímskym Tibérius, Caligula, Nero.

Prví kresťania svätili v katakombách potichu:" Keď s tým nemôžem ísť navonok, musím dobudovávať vo vnútri.Keď to dozreje tak, že to naozaj môže niečo svetu priniesť, tak s tým môžem ísť von."
Cisár Konštantín Veľký zvíťazil nad Rímom v znamení kríža. Kresťania zrazu mohli znieť navonok a hľadali formu liturgických spevov, aby v nej prejavili úctu, oddanosť a zbožnosť. Biskup Ambrož Milánsky - hymnus oslavná pieseň.
Kráľ Dávid si vytvoril 150 žalmov v rozhovore duše s Bohom.Prvé omše boli celé spievané. Slovo nesené tónom na výdychu bude vypočuté. Sylabický spev nesený viac rečou a melizmatický viac hudobným prežívaním.
„Ite, missa est.“ Choďte, prepustené je. Omša - prvá kolíska kresťanského impulzu.

Ordinarium vždy obsahuje rovnaké slová . Kyrie (prosba o milosť), Gloria (oslava božské trojice), Credo (vyznanie viery), Sanctus (Svätý, Svätý Pán zástupov, nebo i zem sú plné tvojej slávy, hosana na výsostiach – to sú slová, ktoré prevolával ľud pri vstupe Krista do Jeruzaléma na palmovú nedeľu) Benedictus je súčasťou Sancta.
Agnus dei (Beránok boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami).

Proprium. Obsahuje texty, ktoré se menia ku sviatkom roka.Spieva sa len gregoriánskym chorálom.  Introitus (vstupné spevy pri príchode kňaza k oltáru), Graduale (závažná správa, ktorá sa týka záležitosti obdobia roku), Aleluja zaznie pred Credom ( tu ide o prebudenie, prežitie radosti, naladenie sa na evanjelium, na radostnú zvesť) Offertorium (spieva sa pri prinášaní obetných darov k danému sviatku).A po Agnus dei je Communio (prijímanie-obetovanie).

Od ranej renesancie sa ustálilo, že časti omšového ordinária môžu skladatelia zhudobňovať.

Responzórium a antifona – formy spevov. V slove responzórium počujete slovo ako odpoveď. Antifona - jeden spevák predspieva a odpovie mu spoločenstvo. Responzorium – sú dve skupiny a jedna odpovedá druhej. Jesum Tradidit (Good Friday, Matins, 3rd Nocturn, Responsory)  https://www.youtube.com/watch?v=9g8RLl7GX90

Zastavil sa čas.Otvára sa pocit večnosti.Akoby  dejiny západnej hudby mapujú vývoj Ja. Akoby každé storočie kresťanského vývoja dávalo obraz o našej biografii.
Gregoriánsky chorál - detský vek, asi do 7. roku, kedy deti nemajú zatiaľ žiadny pojem o čase.
Bez Ja nie je hudba. Hudba mapuje vývoj nášho JA.