2.7.2017 Úvod konferencie a vývoj ľudského vedomia v architektúre - fotky
3.7.2017 Modelovanie dutého a vypuklého a vývoj Ja v architektúre - fotky
4.7.2017 Modelovanie éterných tvarov a I.Goetheanum - fotky
5.7.2017 Rezbárstvo a lazúrovanie a architektúra pre výchovu - fotky
6.7.2017 Geometria a modelovanie I.Goetheana. a II.Goetheanum - fotky
7.7.2017 Význam rituálov a modelovanie domov a spätný pohľad na konferenciu - fotky

Účastník Konferencie 7 umení 2017 do sviatočných dní voľna v objatí svojich najbližších vydýchol účinky zážitkov z umeleckej práce.
Cez prvú noc vydýchla vôľa, cez druhú cit a cez tretiu myslenie.
Po troch nociach človek spracuje zážitok objektívne a celistvo, aby z neho načerpal silu do motívov, prianí a želaní.

Odpovedajúc na otázky

Čo som sa dozvedel ?  Čo som sa naučil ?  Čo som si uvedomil ?

sa vyjadrili  účastníci takto:

Čo som sa dozvedela ?

Dozvedela som sa, čo je podstatou organickej architektúry a ako sa konkrétne prejavuje v stavbe, čo vytvára pocit dynamiky a pokoja, že poriadok v priestore je prejavom vedomia a stavbe predchádza viacero dôležitých rituálov.

Veľa informácií o Goetheanistickom umení a organickej architektúre.
Ako rôzne ľudia v dejinách prežívali esenciu božstva cez sakrálne stavby, ako rôzne pôsobia na tvorbu éterické a astrálne sily,
že modelovanie posilňuje éterické sily, podrobnosti o stavbe prvého a druhého Goetheana,
ako sa v architektúre pre deti dajú (a mali by sa) vyjadriť princípy dobra, krásy a pravdy a že sa vôbec dajú vyjadriť,
ako architektonické vyjadrenie hlboko pôsobí na ľudí, ktorí stavbu využívajú,
možnosti konštrukcie kriviek používaných v architektúre a ich pôsobenie na človeka,
zmysel rituálov uskutočňovaných v priebehu stavby a aké krásne organické stavby sú už postavené.

Čo som sa naučila ?

V hmote rozlišovať prítomnosť ducha, citov a formotvorných síl.

Na otázku čo som sa naučila neviem jednoznačne odpovedať, lebo naučiť sa chápem tak, že tomu rozumiem a viem to použiť v praxi, čo sa ešte len prejaví v budúcnosti.

Čo som si uvedomila ?

Vďaka umeleckej činnosti som si uvedomila, že celý život žijem v polaritách s jasnými hranicami, ktoré mi umožňujú rozlišovať významy. Umelecká práca však odo mňa vyžadovala vzdať sa tohto pohľadu a snažiť sa eliminovať polarity v mene súladu, plynulého prechodu z jedného extrému do druhého. 

Aj keď dom stavať určite nebudem, uvedomila som si, že naučené môžem uplatniť aj pri utváraní interiéru svojho domova a utváraní záhrady a že niektoré prvky v podstate už aj prirodzene využívam.
Napríklad, že uprednostňujem kruhy, oblúky, polkruhy a prírodné materiály. Uvedomila som si aj to, že mnohým veciam a súvislostiam stále nerozumiem a že potrebujem ešte veľa študovať. Niežeby som to doteraz nebola vedela, ale stále ma v tom niečo utvrdí.